Σε ισχύ η παράταση ενεργειακών επιθεωρητών - ψηφίστηκε επί της αρχής το ΝΣ με την κατάργηση των εξετάσεων

Σε ισχύ η παράταση ενεργειακών επιθεωρητών - ψηφίστηκε επί της αρχής το ΝΣ με την κατάργηση των εξετάσεων

Civiltech

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο με τη μηνιαία παράταση του μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125) με θ'εμα "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού"

Το επίμαχο άρθρο 67 με την παράταση του μητρώου αναφέρει:

"Άρθρο 67

Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

Η προθεσµία του εδαφίου α΄ και του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016.

Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ε- νεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια."

Εν τω μεταξύ, ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις." στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι διατάξεις σχετικά με το νέο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, την κατάταξή τους σε 3 βαθμίδες και την κατάργηση των εξετάσεων. Αναμένεται πλέον η υπερψήφισή του Ν/Σ από την ολομέλεια της Βουλής, στην οποία αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις & τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, θα επικυρωθεί το νέο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

B2Green
By B2Green.gr 20:20, 10/07/2016
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL