Νέα εγκύκλιος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης

Νέα εγκύκλιος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης

Civiltech

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόµησης.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ' «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθµίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού Συστήµατος –Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α'/12-5-2016) και λαµβάνοντας υπόψη ότι:

 1. Σύµφωνα µε την υπ' αρ. ∆17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι τιµές µονάδος επιφανείας οικοδοµικών έργων (ΦΕΚ 56/Β'/25-1-2012)
 2. Σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ
 3. Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4- 2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε του ιδιοκτήτη
 4. Σύµφωνα µε την παρ. 6α του αρθ. 2 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α'/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αµοιβών µηχανικών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε,

διευκρινίζεται ότι τα απαιτούµενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ' αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β'/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόµησης είναι τα κάτωθι:

 • Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής
 • Συµφωνητικό αµοιβής
 • Αναφορά αµοιβής στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΤΕΕ
 • ΦΕΜ επί της συµφωνηθείσας αµοιβής
 • Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόµιµης αµοιβής)
 • Φορολογικά ιδιοκτήτη:
  • Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 επί του προϋπολογισµού του έργου)
  • Εισφορά ΚΗ ψηφίσµατος
  • Εισφορά ΙΚΑ
  • Εισφορά ΤΕΕ
  • Εισφορά ∆ήµου
  • Παράβολο ∆ηµοσίου
  • Χαρτόσηµο 2%
  • Παράβολο νόµου 1041/80 αρθ. 77
  • ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί παραβόλου)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 12:58, 13/02/2017

Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund

PV Market & Tender Mission Greece

Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL