Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2013 στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου).

Θεματολογία

-ΦΡΑΓΜΑΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

•Ο ρόλος των ταμιευτήρων στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
•Ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού
•Αντιπλημμυρική προστασία
•Tεχνικο-οικονομικά κριτήρια υλοποίησης νέων φραγμάτων
•Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό - Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις
•Ταμιευτήρες – Αντλητικά και υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

•Υλικά κατασκευής φραγμάτων - Μέθοδοι κατασκευής - Νέες τεχνικές
•Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού
•Σχεδιασμός και αναβάθμιση υπερχειλιστών
•Έργα στεγάνωσης και αποστράγγισης φράγματος και θεμελίωσης
•Η επιρροή των γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό
•Εξελίξεις στο γεωτεχνικό σχεδιασμό
•Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
•Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό

-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

•Κανονισμοί μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας φραγμάτων
•Η πρόταση της ΕΕΜΦ για την σύνταξη εθνικού κανονισμού ασφάλειας φραγμάτων
•Αποτίμηση της διακινδύνευσης φραγμάτων (risk assessment)
•Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση φραγμάτων - θέματα οργάνωσης και τεχνικής ικανότητας
•Απαιτήσεις παρακολούθησης συμπεριφοράς
•Ασφάλεια ταμιευτήρα (ευστάθεια πρανών, εκτεταμένες διαρροές κτλ)
•Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις
•Μακροχρόνια συμπεριφορά, γήρανση των έργων και εργασίες αποκατάστασης
•Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού
•Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών
•Φράγματα, ταμιευτήρες και δημόσια ασφάλεια
•Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις οριοθέτησης της κοίτης

-ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων
•Φράγματα, ταμιευτήρες και αειφορία
•Περιβαλλοντική και κοινωνική αποδοχή φραγμάτων και ταμιευτήρων - Συμμετοχικές διαδικασίες στο σχεδιασμό και υλοποίηση
•Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος
•Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φραγμάτων και συναφών κατασκευών
•Τα φράγματα ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς
•Εμπλουτισμός και αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων - Δημιουργία υγροβιότοπων κ.λ.π.
•Χρονική εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων - Διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υδατικών πόρων
•Φερτές ύλες.

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: http://www.waterstorage2013.com/

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:49, 09/10/2013

11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund