Παράταση αναστολής δόμησης στον Υμηττό & τροποποίηση της ΚΥΑ 40399/29-9-2017

Παράταση αναστολής δόμησης στον Υμηττό & τροποποίηση της ΚΥΑ 40399/29-9-2017

Civiltech

ΘΕΜΑ: «Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 40399/29-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΑΠ 229)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 162).

2. Τις διατάξεις του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α' 156).

3. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98)].

5. Την υπ' αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β' 3722).

6. Το με αρ. πρωτ. οικ.11220/11-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Το γεγονός ότι έχουν προοδεύσει σημαντικά οι διαδικασίες εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων ΟΤΑ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος η αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που έχει επιβληθεί με την υπ' αριθμ. 40399/29-9-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 229), σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας (Ν. Αττικής), όπως αυτά φαίνονται με πράσινο χρώμα στο σχετικό χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:25.000 και τα όριά τους προσδιορίζονται από τις συντεταγμένες του Παραρτήματος «Πίνακας Συντεταγμένων» που συνοδεύουν την ανωτέρω αρχική απόφαση.

Άρθρο 2

1. Η υπ' αριθμ. 40399/29-9-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΑΠ 229) τροποποιείται, με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 αυτής ως εξής:
«Της παραπάνω αναστολής εξαιρούνται οι εργασίες βάσει νόμιμων οικοδομικών αδειών που βρίσκονται σε ισχύ και συγκεκριμένα:
α) Οι εργασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως ισχύει, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (ιδ), (ιε), (κα), (κβ), (κγ), (κστ), (κη), (λγ), (λδ) και (λε) της ίδιας παραγράφου.
β) Οι εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
γ) Η εκτέλεση εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α' 79), όπως ισχύει, οι οποίες, μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 του ν. 4495/2017, θα εκτελούνται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, εξαιρουμένης της «αποκατάστασης κατασκευών» της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 40399/29-9-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΑΠ 229).

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1-10- 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Δείτε την απόφαση, εδώ

B2Green
By B2Green.gr 17:15, 22/10/2018
Sto Therm
Rizakos
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
Knauf
Calda Energy - Aermec
Biomass Day 2019
Via Expo
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL