Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

Νέες κυρώσεις σε ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

Civiltech

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος υπέγραψαν δύο νέες αποφάσεις επιβολής προστίμων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων.

1η περίπτωση:

Ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στην εξής παράβαση:

Προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Π.Ε.Α. σε κτίσμα, το οποίο δεν νοείται ως «κτίριο» κατά την έννοια του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και εξαιρείται της έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 6) και το άρθρο 4 (παρ. 7, εδάφιο ε) του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), καθώς και των κεφαλαίων 1.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-1/2010 (3η έκδοση) και 2.1.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – 20701-4/2010 (3η έκδοση), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ (615 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για την προαναφερθείσα παράβαση.

2η περίπτωση:

Ο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  1. Παράβαση 1η: ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτιρίου, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με αποτέλεσμα τη μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτιρίου, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
  3. Παράβαση 3η: εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε  χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Οι κυρώσεις επιμερίζονται ανά παράβαση ως ακολούθως:

  1. Παράβαση 1η: Χρηματικό πρόστιμο εκατό είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
  2. Παράβαση 2η: Χρηματικό πρόστιμο εκατό είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
  3. Παράβαση 3η: Χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων, επιτρέπεται να ασκηθούν ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

B2Green
By B2Green.gr 19:55, 22/10/2018

Thermal Drones
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund

PV Market & Tender Mission Greece

Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL