Ανάκληση της Εγκυκλίου υπολογισμού του Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ

Ανάκληση της Εγκυκλίου υπολογισμού του Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ

Civiltech

Με ενημέρωσή της η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σημειώνει πως εκδόθηκε απόφαση «Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία επισημαίνει τα εξής:

"Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ήδη με το από 1/10/2018 (Αρ. Πρωτ. 7515) έγγραφο της προς τους αρμόδιους Υπουργούς επισήμαινε ότι η Εγκύκλιος (υπολογισμός από την έναρξη ασφάλισης) ήταν σε αντίθεση με το Ν.4387/16 (υπολογισμός με βάση τα 5 τελευταία έτη μέχρι το 2013). Συγκεκριμένα αναφέραμε ήδη από τότε αναλυτικά:

«Κατόπιν συναντήσεων μαζί σας, αλλά και με Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ διαπιστώσαμε -και παρά τις σχετικές σας διαβεβαιώσεις- ότι ο υπολογισμός της Εφάπαξ Παροχής του πρώην ΤΣΜΕΔΕ για τους προ το 93 Μισθωτούς Μηχανικούς μέλη μας, γίνεται βάσει της παραγράφου 6 της Εγκυκλίου Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001 (13/3/2018): “Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής μέχρι 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους νοούνται αυτές που προκύπτουν αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρμοστούν ετησίως για το χρονικό διάστημα από το επόμενο, από αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβολή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και εν συνεχεία προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους. “

και όχι σύμφωνα με τη σαφή πρόβλεψη του Νόμου Ν.4387/16 : “Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.“  αλλά και την παράγραφο 2 της ίδιας Εγκυκλίου: “Ειδικότερα, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται, για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας“.

Επειδή καμία εγκύκλιος δε μπορεί να αντικαταστήσει άρθρα Νόμου και επειδή η διαφορά αυτή δημιουργεί διαφορές χιλιάδων ευρώ κατά τον υπολογισμό της Εφάπαξ παροχής σε βάρος των Μισθωτών Μηχανικών, σας καλούμε όπως αποκαταστήσετε άμεσα τη δυσλειτουργία αυτή, διορθώνοντας τη σχετική Εγκύκλιο.»

Ο τρόπος υπολογισμού της Εγκυκλίου ευνοούσε οριακά τους αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους μας, με «χρυσά εφάπαξ» των 10.000 €, αντί των ελάχιστων που προβλέπει ο Ν.4387/16, ενώ αδικούσε τους μισθωτούς. Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ Μισθωτού σύμφωνα με το Νόμο έχουμε αναρτήσει με το Αρ. Πρωτ. 7355 24/4/2018 ενημερωτικό έγγραφο μας. Παραμένουμε σε εγρήγορση μια και τα εκκρεμή εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ (από το 2013!!!) προβλέπεται να καθυστερήσουν και άλλο, με αβέβαιο ακόμα αποτέλεσμα."

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Πετρόπουλος Δημήτρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Γεν. Γραμματέας

Σάσσαλος Κώστας
Πολιτικός Μηχανικός

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:35, 22/08/2019

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL