Γνωμοδότηση ΡΑΕ για το καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών

Γνωμοδότηση ΡΑΕ για το καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών

Thermogas

Η ΡΑΕ εξέδωσε γνωμοδότηση αναφορικά με τις "Προϋποθέσεις ένταξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, καθορισμός της λειτουργικής ενίσχυσης της παραγόμενης ενέργειας και πλαίσιο συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)".

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί:

  1. ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης των υδροηλεκτρικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού τον κάτωθι ορισμό: «Για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ριζική ανανέωση κρίνεται ότι είναι η αντικατάσταση του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού τους εξοπλισμού και κατ’ ελάχιστον του υδροστροβίλου, της ηλεκτρογεννήτριας και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου λειτουργίας του σταθμού, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας του σταθμού».
  2. ως προς την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του εξοπλισμού, κρίνεται εύλογο να λαμβάνεται ίση με τη μέση ΟΤΣ του προηγούμενου έτους (ΟΤΣΝ-1).
    Ειδάλλως, στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 172857/22.03.2018 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω σταθμοί «[…] δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)».
  3. ως προς το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, κρίνεται σκόπιμο οι τεχνολογίες των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος τους, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς ριζικής ή μη ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, να μην εντάσσονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Δείτε το κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:59, 26/11/2019
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL