Σε προκήρυξη ενδιαφέροντος για την γεωθερμία προχωράει ο Δήμος Νέστου

Σε προκήρυξη ενδιαφέροντος για την γεωθερμία προχωράει ο Δήμος Νέστου

Ο Δήμος Νέστου εκτέλεσε το έργο «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, Θεματική Προτεραιότητα 42, Κατηγορία Πράξης 42.02. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τη διαχείριση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού έχει ο Δήμος Νέστου από το 2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3175/2003. Το εκτελεσθέν έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο, καθώς και την κατασκευή συνδεόμενου δικτύου τηλεθέρμανσης, ώστε να προμηθεύει θερμική ενέργεια για γεωργικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων δυναμικές καλλιέργειες, λειτουργία θερμοκηπίων, καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών και φρούτων, αποξήρανση προϊόντων γεωργίας). Με την παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Δήμος Νέστου δηλώνει τη δυνατότητά του να παράσχει τη θερμότητα μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης στους γεωργούς της περιοχής για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και μέχρις εξαντλήσεως των δυνατοτήτων που παρέχει η εκτελεσθείσα υποδομή. Η θερμική ενέργεια θα χρεώνεται από την ημέρα σύνδεσης των χρηστών στο έργο και θα επιβάλλεται πάγιο τέλος σύνδεσης για κάθε σύνδεση στην υποδομή. Η τιμή ορίζεται στα 17 ευρώ/MWh. Βάση της υπ. Αριθ. S. A 34918 (2012/Ν) έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου». Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται μέχρι την 21η -3-2016 να υποβάλλουν πρωτοκολλημένο φάκελο που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νέστου και στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστο:

1) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή θερμικής ενέργειας. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος νομικού προσώπου πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα αυτού.

2) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κυριότητα, νομή ή και χρήση γεωργικών ακινήτων του ενδιαφερόμενου επί του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού.

3) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή της επένδυσης ή της καλλιέργειας που προτίθεται να εγκαταστήσει.

4) Δεσμευτικό προσδιορισμό της αιτούμενης κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.

5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεσμεύεται να κατασκευάσει άμεσα την υποδομή υποδοχής του ζεστού νερού στο ακίνητο του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή.

Μετά την 21η-3-2016 και κατόπιν της εκτίμησης των φακέλων που θα υποβληθούν και της συνολικής εικόνας των ενδιαφερομένων , ο Δήμος θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση και αφού τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των αιτήσεων για τη ζήτηση θερμικής ενέργειας θα προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων.

xronometro.com

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:55, 11/02/2016

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL