Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Πάτμου σχεδιάζουν αφαλάτωση και φωτοβολταϊκά

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Πάτμου σχεδιάζουν αφαλάτωση και φωτοβολταϊκά

Thermogas

Ψηφίστηκε η έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου» προϋπολογισμού 236.240,00 ευρώ .
Εισηγητής του θέματος στο τελευταίο Περιφερειακό συμβούλιο ήταν ο κ. Ιωάννης Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου.

Η εισήγηση του κ. Θεμέλαρου έχει ως εξής:

"Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Διαβαθμιδική Σύμβαση με το Δήμο Πάτμου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου».

Το αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου». Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, λόγω της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου. Το έργο αφορά στη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης, στη διενέργεια υδροληψίας μέσω γεώτρησης για την απομόνωση του θαλασσινού νερού και στη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του νερού στην ήδη υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή, το σύστημα θα επεξεργάζεται θαλασσινό νερό και θα παράγει 12κ.μ. νερού ημερησίως κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Επιπλέον θα κατασκευασθεί αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός για την ηλεκτροδότηση της μονάδας αφαλάτωσης.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει α) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο - Άξονας Προτεραιότητας 5 - Ενίσχυση της Περιφερειακής συνοχής», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά της Περιφέρειας» β) την δημοπράτηση, γ) την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες παραλαβών, ε) την παράδοση σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου Δήμο Πάτμου. Επίσης η αναλαμβανόμενη αρμοδιότητα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και διακίνηση των χρηματορροών και την εκτέλεση των πληρωμών για την υλοποίηση του έργου. Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου προϋπολογίζεται στο ύψος των 236.240,00 ευρώ.

Το σύνολο της δαπάνης είναι επενδυτική δαπάνη, λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης".

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο - Άξονας Προτεραιότητας 5 - Ενίσχυση της Περιφερειακής συνοχής», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά της Περιφέρειας» Προ της ένταξης του έργου καμία δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει". Σε περίπτωση μη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του έργου και χρηματοδότησής του από πόρους του Δήμου Πάτμου, θα πρέπει να συναφθεί νέα προγραμματική σύμβαση, κατόπιν λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου για την χρηματοδότηση και απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου Πάτμου.

patmostimes.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 17:25, 03/07/2016
ΔΕΠΑ
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL