Νέες κυρώσεις από το ΥΠΕΝ σε 2 ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις

Νέες κυρώσεις από το ΥΠΕΝ σε 2 ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσεις

Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή των κ.κ. Σταθάκη και Φάμελλου, έξι μέρες πριν το Πάσχα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων είκοσι επτά Ευρώ (1.027,00 €), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ιδίου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου,  υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136)
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου.
 4. Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν 4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν είχε πλήρως διαμορφωμένο κέλυφος και κατά συνέπεια δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτήριο/κτιριακή μονάδα», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013(Φ.Ε.Κ. Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο ζ) του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων είκοσι επτά Ευρώ (527,00 €).

2η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων επτά Ευρώ (1.007,00 €), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί τριών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των τριών ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Παράβαση 4η: προέβη στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Επιθεώρησης σε κτήρια με χρήση «Αποθήκες» και όχι «Μονοκατοικία» και για τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2010 (3η έκδοση), το άρθρο 12, παρ. 6 και το άρθρο 4, παρ. 7 (περίπτωση ε΄) του Ν.4122/2013, όπως ισχύει, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ζ, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων επτά Ευρώ (507,00 €).

Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους. Το B2Green σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων, δε δημοσιεύει τα ονόματα των ενεργειακών επιθεωρητών.

B2Green
By B2Green.gr 19:59, 10/04/2017
Calda Energy - Aermec
Rizakos
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund