Προσλήψεις μηχανικών από το ΚΑΠΕ

Προσλήψεις μηχανικών από το ΚΑΠΕ

Run My Project by B2Green

Το ΚΑΠΕ προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Το ΚΑΠΕ διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό. Η ματαίωση του διαγωνισμού από το ΚΑΠΕ, δεν γεννά, για κανένα λόγο, δικαίωμα αποζημίωσης των υποψήφιων αναδόχων.

Έργο : « EMPOWERING - Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies»

Κωδικός EMPO 5/17.1

Ένας/Μια Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη οκταετής (8) εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση ενεργειακών/περιβαλλοντικών μελετών - στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων- ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD, EXCEL κλπ.)
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Κτήση αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος ή σχετικού μεταπτυχιακού.
 • Εμπειρία σε Χρονικό Προγραμματισμό Έργων, Οικον/τεχνική – Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων που αφορούν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Γνώση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ.
 • Εμπειρία σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΣΠΑ, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Έργο : «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού»

Κωδικός ΟΔΟΦ 5/17.1

Ένας / Μια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τριετής (3) εργασιακή εμπειρία σε θέματα φωτισμού με έμφαση στην αξιολόγηση/έλεγχο Η/Μ μελετών και τευχών δημοπράτησης.
 • Άριστη γνώση (πιστοποιημένη) της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD, EXCEL κλπ.) και προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft Excel.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Κτήση αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.
 • Εμπειρία σε θέματα υλοποίησης έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΣΠΑ, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις θέσεις και τη σχετική διαδικασία, εδώ.

Θέλω προσφορά για θερμομόνωση!

B2Green
By B2Green.gr 20:17, 18/05/2017
Knauf
Sto Therm
Run My Project - Θέρμανση
10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Institute of Zero Energy Buildings