Βεβαίωση μηχανικού και για μισθώσεις

Βεβαίωση μηχανικού και για μισθώσεις

Building Green Open Space 2018

Την απαγόρευση σύνταξης συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προβλέπει το σχέδιο νόμου «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτική η βεβαίωση μηχανικού σε κάθε σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος η μεταβίβαση ακινήτου H βεβαίωση του µηχανικού για όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυµοτοµικού σχεδίου συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) µηνών από την έκδοσή τους.

Οριστική αξαίρεση από κατεδάφιση

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει οριστική εξάιρεση της κατεδάφισης (και όχι αναστολη για 30 χρόνια ) για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης µε την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού ισοζυγίου (ΕΠΙ), µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και Κοινόχρηστων Χώρων, µόνο εφόσον βρίσκονται εντός Περιοχών Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή Π.Α.Ε.Σ. Ο τίτλος χορηγείται στον κύριο ωφελούµενου ακινήτου για την εξασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και εκδίδεται µε Απόφαση της ∆ιεύθυνσης «Ελέγχου ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και Εφαρµογής Χωρικού Σχεδιασµού- Παρατηρητήριο».

Ο Τίτλος Ε.Π.Ι.: είναι ονοµαστικός. Για την έκδοση του, καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ωφελούµενου ακινήτου Παράβολο εκατό 100 ευρώ, αφού πρώτα εγγραφεί υποχρεωτικά στην Τράπεζα ∆.∆.Κ.Χ. µε την καταβολή Τέλους Εγγραφής δεκαπέντε 15 ευρώ.

Οι εντός σχεδίου Π.Α.Ε.Σ. εγκρίνονται µε Π.Δ. µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού (∆.Π.Σ.) και κίνηση της διαδικασίας επίσπευσης από τον οικείο ∆ήµο, ή σύνολο όµορων ∆ήµων ή την Περιφέρεια, και γνώµη των οικείων ∆ηµοτικών ή Περιφερειακών Συµβουλίων και του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Για τις Π.Α.Ε.Σ. εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).

Στις Περιοχές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζονται αυξηµένοι κοινόχρηστοι χώροι για την εξασφάλιση της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ειδικά, στις µητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, απαιτείται και η πρόσθετη εισήγηση της ∆ιεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού του ΥΠΕΝ και το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού.

Οι εκτός σχεδίου Π.Α.Ε.Σ. ρυθµίζονται στο πλαίσιο εκπόνησης Τ.Χ.Σ.

ered.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:46, 09/06/2017
Clean Energy in European Islands
FMDAY 2018
Domotec & Building Green 2018
NanoDomi-versity: Σεμινάρια κορυφαίων προϊόντων Φωτοβολταϊκών - Αντλιών θερμότητας

Investing in energy efficiency - IENE
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund