Επιδότηση για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Τι να προσέξετε- Διαφορές από τον Α’ Κύκλο

B2Green avatar
18:02, 19/06/2017
Business > Green Business > Νέα

Επιδότηση για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Τι να προσέξετε- Διαφορές από τον Α’ Κύκλο

Building Green Open Space 2018

Προκηρύχθηκε στις 9 Ιουνίου 2017 ο Β’ κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που επιδοτεί με 100% δαπάνες λειτουργικές (ενοίκιο, ασφαλιστικές εισφορές), εξοπλισμό και μισθολογικό κόστος υπαλλήλου, Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι:

α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή μισθωτοί που επιθυμούν να ανοίξουν ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το πτυχίο τους.

β) δραστηριοποιούνται ήδη ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ατομική επιχείρηση) σε αντικείμενο συναφές με το πτυχίο τους και επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους ή να επιδοτηθούν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Ο Β’ κύκλος του προγράμματος, «κουβαλώντας» την εμπειρία του Α’ κύκλου, έχει σημαντικές βελτιώσεις αλλά και αμφιλεγόμενες αλλαγές όπως:

1. Οι υποβολές των αιτήσεων θα γίνουν σε 3 διακριτές περιόδους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης κατανομής των αιτούντων με την προοπτική ότι έτσι θα αποφευχθεί η ανάγκη συνεχόμενων παρατάσεων που δίνονται συνήθως στην καταληκτική ημερομηνία υποβολών. Σημείο προσοχής στο σημείο αυτό αποτελεί για τους ανέργους η επιλογή της κατάλληλης περιόδου που θα υποβάλλουν αίτηση ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο διάρκειας ανεργίας, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας ανεργίας έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολών της κάθε περιόδου

2. Δεν επιτρέπεται στον κύκλο αυτό η ίδρυση υποκαταστήματος της ατομικής επιχείρησης αλλά μόνο μία εγκατάσταση (η έδρα).

3. Δεν είναι πλέον επιλέξιμοι οι συμπληρωματικοί ΚΑΔ του εμπορίου (46 και 47) ως συναφείς και απαραίτητοι για την κύρια άσκηση δραστηριότητας. Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση κατάργησης τυχόν μη επιλέξιμων ΚΑΔ στους υφιστάμενους ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι την οριστική τους ένταξη.

4. Στον Β’ κύκλο έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και όσο είναι μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής, με την υποχρέωση βέβαια, εάν και εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα, να παραιτηθούν από τη μισθωτή τους θέση για να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατά την αξιολόγηση πριμοδοτούνται βαθμολογικά οι μισθωτοί που απασχολούνται σε θέση με αντικείμενο μη συναφές με το πτυχίο τους.

5. Η δημιουργία συνεταιρικών σχημάτων με ίσα μερίδια έχει και σε αυτόν τον κύκλο βαθμολογική αξία αλλά με μεγαλύτερη βαρύτητα για την κατηγορία ανέργων και μισθωτών και μικρότερη για την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών.

6. Το εισοδηματικό κριτήριο (που εξετάζεται και ως τυπική προϋπόθεση αλλά και βαθμολογικά) αφορά στον Β’ κύκλο το μέσο όρο της τριετίας 2013-2014-2015 και όχι το τελευταίο φορολογικό έτος όπως ίσχυε στον Α’ κύκλο. Περαιτέρω, για την κατηγορία των ήδη ελεύθερων επαγγελματιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή μιας και εξετάζεται ως τυπική προϋπόθεση και ο μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων για την ίδια τριετία.

7. Σημαντική τέλος διαφορά στη βαθμολόγηση της αίτησης αποτελεί η αξιολόγηση βάσει Νομού όπου βρίσκεται ή θα βρίσκεται η έδρα της ατομικής επιχείρησης με κριτήριο το ΑΕΠ του Νομού για τα έτη 2012-2013-2014.

Για δωρεάν εκτίμηση της βαθμολογίας σας συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επισκεφτείτε το site www.vkpremium.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας

Γεωργία Μούτσου
Σύμβουλος Επενδυτικών προγραμμάτων
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:02, 19/06/2017
Σύγχρονα Θέματα Ηλεκτροκίνησης
Domotec & Building Green 2018
NanoDomi-versity: Σεμινάρια κορυφαίων προϊόντων Φωτοβολταϊκών - Αντλιών θερμότητας

Investing in energy efficiency - IENE
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund