Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


B2Green: Σας ζητούμε συγνώμη για τις καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικό πρόβλημα της Top.Host

Διαγωνισμός προϋπ. 73.000 ευρώ για τη διατύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του ΟΣΕ

Διαγωνισμός προϋπ. 73.000 ευρώ για τη διατύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του ΟΣΕ

Civiltech

Ο ΟΣΕ δημοσίευσε διακήρυξη για την ανάθεση της Υπηρεσίας σχετικά με την: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3» (κεντρικά γραφεία)

Αναλυτικά:

Όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος αποσκοπούν στην ανάλυση του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου του Ο.Σ.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 και την διατύπωση προτάσεων ενεργειακών παρεμβάσεων, προκειμένου το ανωτέρω κτίριο να αυξήσει την ενεργειακή του αυτονομία και να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα.

Στην πρώτη φάση της μελέτης οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα διαστασιολογηθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την οικονομική τους σκοπιμότητα και τα οικονομικά οφέλη που παρέχονται.

Για τις ενεργειακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα κριθούν από την Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Ο.Σ.Ε. σκόπιμες, θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση ο σχεδιασμός τους σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα για όσες από τις παρεμβάσεις απαιτηθεί η ωρίμανσή τους, θα συνταχθούν οι απαιτούμενες μελέτες προς έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και εγκρίσεων

Tέλος στις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου - ενεργειακού συμβούλου περιλαμβάνεται και η σύνταξη μελέτης για υποβολή φακέλου -αίτησης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης (η υποβολή και η αίτηση θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Σ.Ε.), ενσωματώνοντας παράλληλα και τις παρεμβάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του φακέλου έως την τελική ένταξη ή μη ένταξη του σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης καθώς και την τεχνική υποστήριξη του κτιρίου έως την δημοπράτηση του έργου.

Ο ενεργειακός έλεγχος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Αυτοψία και καταγραφή όλων των ενεργειακών παραμέτρων του κτιρίου. Οι παράμετροι αυτές αφορούν όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις όπως π.χ. τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης την κατανάλωση ενέργειας για τον τεχνικό φωτισμό των χώρων του κτιρίου κλπ.
 • Συλλογή και επεξεργασία των συνολικών και επιμέρους καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρικών καταναλώσεων
 • Θερμογράφηση των κεντρικών σωληνώσεων των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης από το κεντρικό λεβητοστάσιο/ψυχροστάσιο προς τα μηχανοστάσια των ΚΚΜ (θερμικούς υποσταθμούς).
  Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος τουλάχιστον κατά LEVEL I
 • Αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου.
 • Καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού του κτιρίου, της ενεργειακής του συμπεριφοράς και επιμερισμός των καταναλώσεων του.
 • Υπολογισμός ειδικών ενεργειακών μεγεθών.

Η διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου θα οδηγήσει στην εξαγωγή όλων των σχετικών συμπερασμάτων που απαιτούνται για την κατάρτιση των πιθανών επεμβάσεων εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής/ψυκτικής ενέργειας καθώς και κτιριακών παρεμβάσεων (π.χ. αντικατάσταση υαλοπινάκων, τοποθέτηση μόνωσης στα δομικά στοιχεία κλπ). Το σύνολο των ανωτέρω συμπερασμάτων και των προτεινόμενων επεμβάσεων θα περιλαμβάνεται σε Τεχνική Έκθεση που θα αποτελείται από τα παρακάτω δύο βασικά τμήματα:

 • Την πλήρη αποτύπωση των συμπερασμάτων της ενεργειακής επιθεώρησης, την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή και των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης κλπ σε σχέση προς τις καταναλώσεις ενέργειας κάθε μορφής στην υπάρχουσα κατάσταση.
 • Την καταγραφή του συνόλου των παρεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή και στον εξοπλισμό με στόχο την ενεργειακή βελτίωση του κτιριακού συγκροτήματος με μείωση του κόστους λειτουργικότητας του.

Η ανάλυση των δυνατοτήτων θα μελετηθεί σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχει το κτίριο από άποψη χώρων και υποδομών, τις ηλεκτρικές/θερμικές καταναλώσεις του και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π. μ. ακριβώς, στον 5ο όροφο γραφείο 517 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, στη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΣΕ, οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (5ος όροφος, γραφ. 509), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #59.000,00# €, χωρίς ΦΠΑ, και #73.160,00# € με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε περισσότερα, εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 19:44, 17/07/2017

Δημοφιλέστερα άρθρα