Επιχορήγηση μισού εκατ. για ηλιακούς θερμοσίφωνες στην Κύπρο

B2Green avatar
18:28, 08/08/2017
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Επιχορήγηση μισού εκατ. για ηλιακούς θερμοσίφωνες στην Κύπρο

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί σε φυσικά πρόσωπα μέσω επιχορηγήσεων σε ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού. Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Χορηγιών εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να επιχορηγούνται ηλιακά συστήματα/πλαίσια τα οποία έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2016. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα έτη 2016 και 2017 ανέρχεται στις 600.000 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν κατοικία η οποία χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για ιδιοκατοίκηση και για την οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, το αργότερο μέχρι και την 21/12/2007.

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, κάθε δικαιούχος δύναται να επιχορηγηθεί μόνο μία φορά και μόνο για ένα ηλιακό σύστημα. Συγκεκριμένα, δίδεται επιχορήγηση για τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία Α: εγκατάσταση/αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) Η χορηγία που θα παραχωρείται σε αυτή την κατηγορία ανέρχεται στα €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο.

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων. Η χορηγία που θα παραχωρείται σε αυτή την κατηγορία ανέρχεται σε €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο.

Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών πλαισίων είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται η επένδυση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το συνολικό ποσό αγοράς του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών πλαισίων. Τέλος, αναφέρεται ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστο πέντε χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα: www.ebhek.org.cy

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 18:28, 08/08/2017
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL