ΚΑΠΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μηχανικών

ΚΑΠΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μηχανικών

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Το ΚΑΠΕ διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό. Η ματαίωση του διαγωνισμού από το ΚΑΠΕ, δεν γεννά, για κανένα λόγο, δικαίωμα αποζημίωσης των υποψήφιων αναδόχων.

Έργο : «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά – Β’ Φάση»

Κωδικός : ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 9/17.1

Ένας / μία Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ ( 1 Θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δεκαετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακά έργα.
 • Πολύ καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), του λογισμικού ΤΕΕ –ΚΕΝΑΚ και άλλων λογισμικών προσομοίωσης για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
 • Εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης συμβάσεων καθώς και στον έλεγχο τευχών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών έργων.
 • Εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (MS WORD, MS EXCEL, internet).

Θα συνεκτιμηθούν: 

 • Κτήση αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακά έργα
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad

Κωδικός : ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 9/17.2

Ένας / μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ( 1 Θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • 10ετή εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (ενεργειακές μελέτες, αναλύσεις, προσομοιώσεις, επεξεργασία αποτελεσμάτων, κλπ).
 • Εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης συμβάσεων, στον έλεγχο τευχών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών ενεργειακών έργων καθώς και στην αποτίμηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.
 • Εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια.
 • Καλή γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων και λογισμικών (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, κλπ) αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και συστημάτων φωτισμού.
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (MS WORD, MS EXCEL, internet).
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Eμπειρία στο σχεδιασμό υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών
 • Προγραμμάτων στο θεματικό πεδίο της ενέργειας.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 19:37, 13/09/2017
Calda Energy - Aermec
Rizakos
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund