Νέα απόρριψη προσφυγής ενεργειακού επιθεωρητή κατά απόφασης επιβολής κυρώσεων

Νέα απόρριψη προσφυγής ενεργειακού επιθεωρητή κατά απόφασης επιβολής κυρώσεων

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φάμελλος, υπέγραψαν την απόφαση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής που κατέθεσε ενεργειακός επιθεωρητής, κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων εναντίον του.

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης αναφέρονται τα εξής:

"Απορρίπτουμε την από 11.04.2017 ενδικοφανή προσφυγή του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά της Απόφασης Υπουργού, με την οποία του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων Ευρώ (1.000 Ευρώ), καθώς η προσβαλλόμενη Απόφαση είναι απολύτως σύννομη, τύποις και ουσία.

Ειδικότερα η προσβαλλόμενη Απόφαση:

 1. Εκδόθηκε, κατόπιν νόμιμου ελέγχου, κατά τον οποίο τηρήθηκε πιστά το γράμμα και το πνεύμα των κείμενων διατάξεων και από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα παραβίασε τις διατάξεις των εδαφίων (α), (β), (ε) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), όπως προκύπτει από τα (14), (18), (19), (20) και (23) σχετικά.
 2. Είναι σαφής, αιτιολογημένη και η αιτιολογία της προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που αναφέρονται στο σκεπτικό της, όπως αναλύεται στο (23) σχετικό.
 3. Δεν αναιρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που συνέδραμαν για την έκδοσή της, όπως προκύπτει από τα (14), (18), (19), (20) και (23) σχετικά.

Η παρούσα υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ 97 / Α΄ / 17.05.1999)."

Υπενθυμίζουμε πως το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ιδίου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136)
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου.
 4. Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν 4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν είχε πλήρως διαμορφωμένο κέλυφος και κατά συνέπεια δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτήριο/κτιριακή μονάδα», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013(Φ.Ε.Κ. Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο ζ) του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων είκοσι επτά Ευρώ (527,00 €).

Το B2Green σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων νώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, δε δημοσιεύει το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή.

B2Green
By B2Green.gr 19:51, 13/09/2017
Calda Energy - Aermec
Rizakos
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund