Υποχρεωτική πλέον η ενεργειακή σήμανση προϊόντων

Υποχρεωτική πλέον η ενεργειακή σήμανση προϊόντων

Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017 ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο της ενεργειακής σήμανσης για τα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια.

Ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 28/7/2017 προβλέπει την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων και την παροχή τυποποιημένων πληροφοριών σχετικά με κάθε προϊόν από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης, της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα προϊόντα κατά την χρήση τους καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα με στόχο τη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 έχει τεθεί σε ισχύ από τις 1/8/2017 με ταυτόχρονη κατάργηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/30/EΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει υποχρεώσεις σε κατασκευαστές /εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους / εμπόρους / εισαγωγείς προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια. Νοείται ότι για όσα προϊόντα που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί δυνάμει της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί της ένδειξης κατανάλωσης ενέργειας και άλλων βασικών πόρων των οικιακών συσκευών Νόμου του 2001 μέχρι 2012.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα με στόχο την πλήρη, έγκαιρη υιοθέτηση και εφαρμογή όλων των προνοιών του Κανονισμού.

Διαβάστε αναλυτικά τον νέο κανονισμό εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 15:43, 14/09/2017
Sto Therm
Climatherm Energy 2018
Domotec & Building Green 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ