Προσθήκη στην ΚΥΑ για το κόστος των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη

Προσθήκη στην ΚΥΑ για το κόστος των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης συνυπέγραψαν συμπλήρωση της ΚΥΑ για το κόστος των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Συμπληρώνουμε την παράγραφο Β τού άρθρου 1 τής 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 155973/999/26.04.2017 (ΦΕΚ 1491 Β΄) όμοια, με περίπτωση ζ΄, ως εξής:

ζ΄) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν.4270/14 (Α΄143).

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα με την 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

B2Green
By B2Green.gr 12:05, 22/09/2017

B2Green Polls

Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL