Προς τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων διαχείρισης υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Προς τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων διαχείρισης υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

«Τέτοια πράξη διαχείρισης αποτελεί, και η τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων τα οποία βρίσκονται σε ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας όπως προβαίνουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός ακινήτων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4061/2012», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό έγγραφο.

Ολόκληρο το έγργαφο Αντώνογλου έχει ως εξής:

Με αφορμή το υπ' αριθ. 181241/1579/17-10-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας, σχετικά με την τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων που βρίσκονται εντός ακινήτων κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου με διαχείριση από το ΥΠΑΑΤ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν.4061/2012, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4061/12 προβλέπεται, σχετικά με τα ακίνητα της παρ. 1 του ίδιου άρθρου ότι «τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12».

Περαιτέρω, στην αριθ. 1184/56301/19-5-2017 (ΑΔΑ:7Μ2Σ4653ΠΓ9ΔΛ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Άσκηση διαχειριστικών πράξεων από τις Περιφέρειες της Χώρας επί ακινήτων κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" , ορίζεται ότι, οι Περιφέρειες της Χώρας, μέσω των Γενικών Δ/νσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και των
Δ/νσεων Πολιτικής Γής ή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ασκούν πράξεις διαχείρισης στα ανωτέρω ακίνητα, οι οποίες σχετίζονται, άμεσα, με το αρχείο των ανωτέρω ακινήτων, που τηρείται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Τέτοια πράξη διαχείρισης αποτελεί, και η τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων τα οποία βρίσκονται σε ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας όπως προβαίνουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός ακινήτων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4061/2012.
Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Αντώνογλου

agronews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:34, 14/11/2017

B2Green Polls

ΚΑΠΕ Enerfund
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL