Οδηγοί Κρατικών Ενισχύσεων για: ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, & τηλεθέρμανση

Οδηγοί Κρατικών Ενισχύσεων για: ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, & τηλεθέρμανση

Civiltech

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τρεις εγγεγραμμένους στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση τριών (3) Οδηγών Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ, θέρμανσης – ψύξης με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποδοτικής τηλεθέρμανσης», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Συγκεκριμένα η δράση θα αφορά σε παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης, κλπ), αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και για την ψύξη / θέρμανση χώρων (π.χ. συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμός, κλπ).

2 Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση

Συγκεκριμένα η δράση θα αφορά σε εγκαταστάσεις συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ (δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ) και εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ, που θα λειτουργούν αποκλειστικά ως μονάδες αυτοπαραγωγής.

3 Προώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης καθώς και συστημάτων-υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συγκεκριμένα η δράση θα αφορά στην προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης (κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του νόμου 4342/2015) σε ημιαστικούς και αγροτικούς οικισμούς. Στην δράση εντάσσονται δίκτυα μεταφοράς και διανομής θερμότητας σε συνδυασμό με την κατασκευή μονάδας παραγωγής θερμότητας καθώς και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομάζας.

Η πρόσκληση εστάλη στις εταιρίες:

1. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. CMT-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ
3. SYSTEM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 19:16, 28/11/2017
EcoMechanica
Thermal Drones
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL