Θεματική ενότητα Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. στη σελίδα του ΥΠΕΝ

Θεματική ενότητα Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. στη σελίδα του ΥΠΕΝ

Civiltech

Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ ενημερώνει για την έναρξη Θεματικής ενότητας Ενημέρωσης Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. στον ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ και συνδρομή της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών σε ερωτήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή την πληθώρα ερωτημάτων πολιτών και υπηρεσιών που απευθύνονται καθημερινά στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών και Αστικών και Περιαστικών Περιοχών και λαμβάνοντας υπόψη την θεματική ενότητα Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. που έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr), ενημερώνουμε τις Δ/νσεις σας και παρακαλούμε παράλληλα για την άμεση ενημέρωση των Υ.ΔΟΜ. καθώς και γενικότερα των υπηρεσιών με αρμοδιότητες χωροταξικού σχεδιασμού, για τα εξής:

α) Στην ανωτέρω θεματική ενότητα αναρτώνται πράξεις της Διοίκησης γενικού και ειδικού χωροταξικού/πολεοδομικού ενδιαφέροντος (διευκρινιστικά έγγραφα, εγκύκλιοι, σχέδια εισηγήσεων για την επεξεργασία θεμάτων χωροταξικού σχεδιασμού, επιτρεπτό χρήσεων γης κλπ), που αφορούν στις αρμοδιότητες ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. και Υ.ΔΟΜ. για την άμεση ενημέρωση των εν λόγω υπηρεσιών με αρμοδιότητες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, των πολιτών και για τη γενική εφαρμογή τους.

β) Οι ανωτέρω υπηρεσίες, μέσω της επίσκεψης στην ανωτέρω θεματική ενότητα, θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πράξεις και οδηγίες της διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνονται στο έργο τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

γ) Βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Α’ 87) και του άρθρου 35 του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) (Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), προσδιορίζεται ως επιχειρησιακός στόχος των τμημάτων Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής και Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα των πολιτών θα πρέπει στο εξής να απευθύνονται καταρχήν αποκλειστικά στις ΥΔΟΜ και εν συνεχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, από τις ΥΔΟΜ στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ή /και Δ/νση ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Περιφέρειας και εν τέλει στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης.

Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του θέματος ή διχογνωμίας επί αυτού, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τις απόψεις της επί του θέματος, με ταυτόχρονη αποστολή των απόψεων των οικείων Υ.ΔΟΜ. και Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας, καθώς και των λοιπών αναλυτικών στοιχείων και διαγραμμάτων εντοπισμού του εξεταζόμενου θέματος στο χώρο.

δ) Ερωτήματα προς την Δ/νσή μας τα οποία θα έχουν απαντηθεί και αναρτηθεί στη θεματική ενότητα «Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.» του ιστοτόπου του Υ.ΠΕΝ., δεν θα απαντώνται εκ νέου.

Παρακαλούμε για την από μέρους σας τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών που έχουν ως γνώμονα την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, την αποφυγή συγχύσεων και την ομαλότερη επιτέλεση του έργου όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Διευθυντής

Στ. Χρυσομαλλίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

B2Green
By B2Green.gr 11:52, 12/01/2018
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL