Ανάθεση οδηγών κρατικών ενισχύσεων για ενεργειακή απόδοση, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ & τηλεθέρμανση από το ΥΠΕΝ

Ανάθεση οδηγών κρατικών ενισχύσεων για ενεργειακή απόδοση, θέρμανση-ψύξη με ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ & τηλεθέρμανση από το ΥΠΕΝ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της 27-11-2017 και έπειτα από την αξιολόγηση των προτάσεων από την αντίστοιχη επιτροπή αξιολόγησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε την ανάθεση έργου με τίτλο «Εκπόνηση τριών (3) Οδηγών Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ, θέρμανσης – ψύξης με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποδοτικής τηλεθέρμανσης».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Υπουργός αποφάσισε την ανάθεση του έργου με την επωνυμία «Εκπόνηση τριών (3) Οδηγών Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ, θέρμανσης – ψύξης με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποδοτικής τηλεθέρμανσης», στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε., με ΑΦΜ 095392098 και ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος», που εδρεύει στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Τ.Κ. 57001 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η ανάθεση γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των υπό στοιχείο 14 υποβληθεισών προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και ύστερα από σχετική εισήγησή της.

Η σχετική δαπάνη, ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% (9.120,00 €), ήτοι συνολική δαπάνη ύψους σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (47.120,00 €), θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΣΑΕ 275/1, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ27510010), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι δύο (2) μήνες.

Δείτε την απόφαση, εδώ.

Θέλω να καταθέσω αίτηση, μόλις ξεκινήσει το νέο "εξοικονομώ"!

B2Green
By B2Green.gr 16:34, 12/01/2018
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Climatherm Energy 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ