Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Φωτοβολταϊκά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Φωτοβολταϊκά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Civiltech

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από ρυπογόνους παράγοντες οι εν λόγω πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές, στην εγκατάσταση και την ανάπτυξή τους.

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΕΙΑΣ, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

• Περιγραφή της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων
• Περιγραφή βασικών στοιχείων ηλεκτρισμού (τάση – ένταση ρεύματος, αντίσταση, συνεχές εναλλασσόμενο ρεύμα, γείωση κ.λ.π.)
• Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων: σταθερών – κινητών βάσεων, τι είναι το inverter, το string, ο μετασχηματιστής, κ.λ.π.
• Περιγραφή μέτρων προστασίας- διαδικασίες έναντι ηλεκτρικών βλαβών (γειώσεις, αντικεραυνικές προστασίες, επιτηρητής φάσεων κ.λ.π.)
• Περιγραφή μέτρων πυροπροστασίας & προστασίας έναντι κλοπής
• Πιθανότερες αιτίες ζημιών (μη εφαρμογή ή κακή μελέτη, κακή γείωση, ξέσφικτες επαφές, ακατάλληλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για θερμοκρασίες ελληνικής επικράτειας, hotspots κ.λ.π). Παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους
• Φαινόμενο P.I.D.(περιγραφή του, αιτίες που το δημιουργούν, περιγραφή μεθόδων θεραπείας του (offset-boxes) κ.λ.π.
• Παράθεση των μεθόδων – οργάνων ελέγχου των φ/β εγκαταστάσεων και αξιολόγησή τους.
• Βασικά στοιχεία ανάληψης κινδύνου (αριθμός inverters, θέσεις αυτών, συγκέντρωση κινδύνου, χρόνος παράδοσης inverters – panels κ.λ.π)
• Παραδείγματα κακής ποιότητας φ/β εγκαταστάσεων
• Υπολογισμός απώλειας κερδών (μηνιαία κατανομή παραγωγής, συγκριτικά μεγέθη τηλεμετρίας, μέσες παραγωγές ανά είδος φ/β εγκατάστασης κ.λ.π.)
• Στοιχεία ελέγχου – συντήρησης φ/β εγκατάστασης, συμβόλαια συντήρησης κ.λ.π.
• Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας (για inverters – panels κ.λ.π)
• Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ( κάλυψη Απώλειας Κερδών υλικών που βρίσκονται εντός εγγύησης, όρος 72 ωρών, εξαιρέσεις στην κάλυψη των ζημιών κ.λ.π.)
• Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων
• Οφέλη εκ της ασφάλισης και επισκόπηση

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.
β. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε άλλους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
γ. Ασφαλιστικά Στελέχη και διακανονιστές ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.
ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και εγκαταστάσεις.
ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων καθώς και σε κατασκευαστές και ηλεκτρολόγους συντήρησης φ/β «πάρκων», που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τα εν λόγω «πάρκα» έναντι κινδύνων.
η. σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν στα θέματα φ/β και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €200
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €150 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €75

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα - Αίτηση συμμετοχής

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:09, 01/02/2018