Πως θα φέρει η ΔΕΗ στο ταμείο της ληξιπρόθεσμες οφειλές 2 δισ. ευρώ

Πως θα φέρει η ΔΕΗ στο ταμείο της ληξιπρόθεσμες οφειλές 2 δισ. ευρώ

Πολυεπίπεδο είναι το έργο του εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη που επέλεξε η ΔΕΗ για την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση που αγγίζουν περίπου τα 2 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό της πολυπλοκότητας του προβλήματος αυτού, που πρέπει να διαχειριστεί η ΔΕΗ είναι ότι ο ειδικός σύμβουλος καλείται να συνδράμει την εταιρεία με λύσεις και προτάσεις για θέματα που αφορούν από την διάθεση ειδικού λογισμικού μέχρι την εφαρμογή λύσεων διακανονισμού και την οργάνωση και διαχείριση τιτλοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απάντηση του ΥΠΕΝ και της ΔΕΗ σε ερώτηση στη Βουλή, το βασικό έργο του συμβούλου περιλαμβάνει την εκπόνηση αναλυτικού πλάνου υλοποίησης υπηρεσιών, την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης οφειλών και καθορισμό συστηματικών δράσεων διαχείρισής τους, την μελέτη για εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης/τιτλοποίησης απαιτήσεων, το σχεδιασμό πλαισίου υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων καθώς και τις τυχόν αναγκαίες εξαμηνιαίες επικαιροποιήσεις των προαναφερθέντων.

Για τα ανωτέρω ο σύμβουλος θα αμειφθεί με 1,4 εκατ ευρώ (μερίδιο 11,7% της συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης), ενώ το υπόλοιπο 88,3% (ήτοι 10,6 εκατ) αφορά σε αμοιβή του συμβούλου, υπό την αυστηρή προϋπόθεση είσπραξης των οφειλόμενων ποσών (success fee).

Άλλωστε τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του αφορούν μεταξύ άλλων:
-τις μεθοδολογίες υλοποίησης υπηρεσιών,
-τη διάθεση δόκιμου εξειδικευμένου λογισμικού,
-τη μεθοδολογία και παραγωγή αναφορών (reporting) για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών διαχείρισης των οφειλών με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες,
-τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης και παρακολούθησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (τμηματοποίηση χαρτοφυλακίων, διαμόρφωση στρατηγικών, εφαρμογή λύσεων διακανονισμού κλπ ),
-τη μεθοδολογία επιλογής και συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και την ανάπτυξη – τεκμηρίωση της δυνατότητας, καθώς και τις προτάσεις για την υποστήριξη ανεύρεσης κεφαλαίων (οργάνωση και διαχείριση τιτλοποιήσεων), με εγγύηση κυλιόμενες απαιτήσεις μεγάλης κλίμακας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΔΕΗ, από τις οφειλές ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 30% αφορά σε τελικούς πελάτες, δηλαδή πελάτες που έχουν μετακινηθεί σε άλλο πάροχο ή έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους για διάφορους λόγους (όπως εξοχικές κατοικίες, παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων κτλ). Ένα μέρος από τις οφειλές αυτές, ιδίως αυτές που αφορούν σε παύση δραστηριοτήτων, δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να ανακτηθεί.

Το ποσοστό αυτό, αναφέρεται, διερευνάται με την συνδρομή του συμβούλου και θα ληφθούν ειδικά μέτρα για την είσπραξη ή και την διαγραφή του με τις νόμιμες διαδικασίες και προβλέψεις.

bigbusiness.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:47, 14/02/2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL