Συστήματα Sunlight: Έναρξη διαδικασιών για την απορρόφηση θυγατρικής

B2Green avatar
19:37, 21/02/2018
Business > Δελτία Τύπου > Νέα

Συστήματα Sunlight: Έναρξη διαδικασιών για την απορρόφηση θυγατρικής

Την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, "SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ", αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια της Συστήματα Sunlight και της πρώτης στις 16/2.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου Sunlight. Η ως άνω συγχώνευση θα συντελεσθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, ο δε ισολογισμός μετασχηματισμού ορίσθηκε αυτός της 31/12/2017.

Τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν επίσης να ορίσουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891), της Ελεγκτικής Εταιρείας PriceWaterhouseCoopers, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης εναπόκειται στη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών ως και στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:37, 21/02/2018

ΚΑΠΕ Enerfund
Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL