Ανακοίνωση ΣτΕ: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)», για τις εισφορές μηχανικών δεύτερου εξαμήνου 2012

B2Green avatar
18:18, 18/04/2018
Business > Μηχανικοί > Νέα

Ανακοίνωση ΣτΕ: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)», για τις εισφορές μηχανικών δεύτερου εξαμήνου 2012

Civiltech

Παραθέτουμε την ενημέρωση του ΣτΕ "Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)" που αφορά στις εισφορές μηχανικών δεύτερου εξαμήνου 2012:

Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 9/2018
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,

Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) Την από 8.3.2018 αίτηση (ΠΑ 9/9.3.2018) της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων υπογραφόμενης, δυνάμει της 719/8.3.2018 πράξης της από τον Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με την οποία ζητείται, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (Α΄ 213), να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμούς πράξεως καταθέσεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τις προσφυγές αυτές, οι προσφεύγοντες, μηχανικοί, ασφαλισμένοι του τέως Τ.Σ.Μ.Δ.Ε., ήδη Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ζητούν την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή δεν απαιτείται κατά νόμον η καταβολή παραβόλου,
δ) το γεγονός ότι με τις ως άνω προσφυγές τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παραβάσεις των άρθρων 22 παρ. 5, 25 παρ. 1, 17 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 14 και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 ν. 3968/2011, με τις οποίες επήλθαν αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών στο ήδη ενταχθέν στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα,

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμούς πράξεως καταθέσεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ήτοι η προσφυγή Στυλιανού Ξεζωνάκη κλπ. (7 προσφεύγοντες) κατά των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1414/16.2.2018) και η προσφυγή των Νικολάου Νταβού κ.λπ. (8 προσφεύγοντες) κατά των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1419/16.2.2018).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018

N. Σακελλαρίου           Α. Ράντος           Αν. Γκότσης

Κοινοποίηση:
1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:18, 18/04/2018

3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL