Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

Civiltech

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε κανονιστική πράξη με θέμα " Προγραµµατισµός Αναρτήσεων ∆ασικών Χαρτών".

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός Αναρτήσεων ∆ασικών Χαρτών.

ΣΧΕΤ.:
α. Άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
β. Η 158587/1808/26.07.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.» (ΦΕΚ 2653Β΄).
γ. Η 162371/2429/13.10.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους» (ΦΕΚ 3701Β΄).
δ. Η 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3532Β΄).

Κατόπιν τής συνεργασίας µας µε τις υπηρεσίες σας και το "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" για την εφαρµογή και υλοποίηση των ανωτέρω β' και γ' σχετικών αποφάσεων Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., καταρτίζεται σχετικό πρόγραµµα ανάρτησης δασικών χαρτών, που έχει ως ακολούθως:

Επισηµαίνουµε ότι ο θεωρηµένος δασικός χάρτης συνοδευόµενος από τον ‘’ιστορικό ορθοφωτοχάρτη’’ θα αποσταλλεί στο "Ελληνικό Κτηµατολόγιο", οπωσδήποτε µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ανάρτησης. Ταυτόχρονα, τα ανωτέρω θα αποσταλλούν και στο Τµήµα ∆ασικών Χαρτών, ∆ασολογίου, Απογραφής & Θεµατικής Υποστήριξης ∆ικαιωµάτων ∆ηµοσίου τής ∆/νσης ∆ασικών Έργων & Υποδοµών τής υπηρεσίας µας.

Η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη, αφού διαµορφωθεί µε βάση το υπόδειγµα του παραπάνω δ΄ σχετικού, θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά, άµεσα εντός τής ηµέρας έκδοσής της, στο "Ελληνικό Κτηµατολόγιο" και στην υπηρεσία µας. Επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την τήρηση των προβλεποµένων στην απόφαση (Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2 δ΄ σχετικού) για την ευρύτατη δηµοσιοποίηση τής ανάρτησης και τής προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, η ανωτέρω απόφαση να γνωστοποιηθεί, αµελλητί, και στους όµορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών. Σηµειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρµοδιότητα των συνιστούµενων ΣΥΑ∆Χ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.

Τέλος, µε τη λήψη τού παρόντος να προβείτε στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση των αναρτήσεων, απαρέγκλιτα, εντός της ανωτέρω ηµεροµηνίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κων. ∆ηµόπουλος

De;ite to ;eggrafo ed;v

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:08, 13/06/2018
Sto Therm

Τελευταία άρθρα B2Green

Δείτε περισσότερα...

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL