ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση οι διαγωνισμοί έργων ΑΠΕ για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης τους

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση οι διαγωνισμοί έργων ΑΠΕ για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης τους

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο ν. 4414/2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Υ.Α. υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Προκήρυξης, καθώς και τα Παραρτήματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους (Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

  1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
  2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
  3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Επισημαίνεται ότι η ΡΑΕ έχει αποστείλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις υπ' αριθμ. 11/2018 και 12/2018 Γνωμοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν την ανώτατη τιμή εκκίνησης και τη δημοπρατούμενη ισχύ. Συνεπώς τα εν λόγω θέματα θα οριστικοποιηθούν βάσει της εξέλιξης που θα υπάρξει.

Στα σχέδια Προκήρυξης υπάρχει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο η Αρχή θα τηρήσει, για να καταστεί εφικτή η διενέργεια των εν λόγω ανταγωνιστικών διαδικασιών εντός του 2018 (Πίνακας 2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση tender_res@rae.gr, μέχρι και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α' 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Σχέδιο - Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία Ι 
  2. Σχέδιο - Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία ΙI 
  3. Σχέδιο - Προκήρυξη ΑΠ Κατηγορία ΙΙI 
  4. Σχέδιο - Παραρτήματα

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 18:00, 09/10/2018
Thermal Drones
Kostal Solar
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL