Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων & Αποκλεισθέντων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ

Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων & Αποκλεισθέντων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2. και 13.2 των υπ’ αριθμ. 4/2018, 5/2018 και 6/2018 Προκηρύξεων, ενημερώνει για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1183/2018 Απόφασής της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Οριστικοί Κατάλογοι:

Προκήρυξη 4/2018
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤1 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Σύνολο έργων: 192
Συνολική Ισχύς: ~108,4MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Σύνολο έργων: 12
Συνολική Ισχύς: ~6,21MW

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: ~61,95 MW

Προκήρυξη 5/2018
Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Αριθμός έργων: 27
Συνολική Ισχύς: 151,32 MW

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: ~86,47 MW

Προκήρυξη 6/2018
Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.
Αριθμός έργων: 14
Συνολική Ισχύς: 281,65 MW

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙΙ: ~160,94 MW

Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 1183/05.12.2018

Σύμφωνα με την Προκήρυξη οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για κάθε μία Ανταγωνιστική Διαδικασία (Κατηγορία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) θα ενημερωθούν για να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και θα λάβουν αναλυτικό Οδηγό Συμμετοχής στις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου ως εξής:

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤1 MW)

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.

Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 – 12:30 π.μ.

Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 – 14:30

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 18:33, 05/12/2018

Thermal Drones
Kostal Solar
ΚΑΠΕ Enerfund
Renpower Greece 2018
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL