Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Τελευταια νεα

Τι αλλάζει στις στρατηγικές επενδύσεις

B2Green avatar
09:06, 06/12/2018
Business > Green Business > Νέα

Τι αλλάζει στις στρατηγικές επενδύσεις

Civiltech

Διαβάστε σχετικά:


ΕΟΔΥ

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση μισθολογικού κόστους, σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 έτη, και ταχεία αδειοδότηση σε 45 ημέρες προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τις στρατηγικές επενδύσεις που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 παρ. 4, προβλέπεται πως μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός 30 ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και της Γ.Δ.Σ.Ε. (Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων), το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθμιστικές παροχές το χρηματοδοτικό σχήμα κ.ά.. Ενώ στην παράγραφο 4 αναφέρεται πως ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

Η ισχύς του νόμου –σ.σ. το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 17 Δεκεμβρίου- θα ξεκινήσει δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή η έναρξή του τοποθετείται για τα τέλη του Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου του 2019 ενώ θα έχει ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Ποια κίνητρα προβλέπονται

Απαλλοτριώσεις: Με βάση το σχέδιο νόμου επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ' αυτών για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.

Φορολογικά Κίνητρα: Το δικαίωμα χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης, ενώ ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής εντός 15 ετών, και όχι σε λιγότερο των 5 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως εξής: για συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 7,5 εκατ. ευρώ ευρώ. Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30 εκατ. ευρώ έως 35 εκατ. ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου. Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35 εκατ. ευρώ έως 40 εκατ. ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου και φθάνει στο 10% για το μέρος του προϋπολογισμού από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου. Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.

Επίσης προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 έτη από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ταχεία Αδειοδότηση: Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Ενίσχυση δαπανών: Χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, δαπανών για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους.

Τα πέναλτι και οι κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης προβλέπεται μεταξύ των άλλων: ο οριστικός αποχαρακτηρισμός της επένδυσης ως "Στρατηγικής Επένδυσης" και η ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων. Σε περίπτωση που έγινε χρήση των κινήτρων χωροθέτησης, επιβάλλεται στον φορέα της επένδυσης κατ' αποκοπή πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Επίσης επιβάλλεται η άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ' επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.

Επίσης προβλέπεται πως σε περίπτωση που για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει οριστικώς/τελεσιδίκως κριθεί ότι χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει τον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης ως "Στρατηγικής Επένδυσης" και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων ή/και την επιβολή όλων ή μερικών κυρώσεων.

Οι "φυλές" των στρατηγικών επενδύσεων

Οι "Στρατηγικές Επενδύσεις" διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες οι οποίες ανάλογα με το ύψος της επένδυσης ή τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας λαμβάνουν σωρευτικά ή διαζευκτικά τα κίνητρα της χωροθέτησης, της φορολογικής απαλλαγής, κ.ά:

-"Στρατηγικές Επενδύσεις 1", οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

- Στρατηγικές Επενδύσεις 2, οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 30 εκατ. ευρώ ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 25 εκατ. ευρώ.

- "Εμβληματικές Επενδύσεις", οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.

- "Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης", οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω 20 εκατ. ευρώ.

- "Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις", όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα" που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα "Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)".

της Αλεξάνδρας Γκίτση

capital.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:06, 06/12/2018