Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίσεις για ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ & διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίσεις για ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ & διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

Civiltech

Έως το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να παράγει το 32 % της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές και να έχει επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο ενεργειακής απόδοσης του 32,5 %. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε τον αποκαλούμενο κανονισμό για τη διακυβέρνηση, ο οποίος θεσπίζει το πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για τους τρεις φακέλους που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια.

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρων των οποίων κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020 και το 2030. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής πενίας, καθώς και στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στα κύρια στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, κατά τουλάχιστον 32,5 % έως το 2030
  • Η υποχρέωση ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας από το 2021 έως το 2030 σε ποσοστό 0,8 % (0,24 % στην περίπτωση της Κύπρου και της Μάλτας) επί της ετήσιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η ευελιξία των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης
  • Κοινωνικές διατάξεις βάσει των οποίων τα κράτη μέλη, όταν διαμορφώνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη μείωσης της ενεργειακής ένδειας .

Οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια με την αξιοποίηση διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η παλιρροϊκή, η γεωθερμική, η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο το 32% της ενέργειας στο επίπεδο της ΕΕ να προέρχεται έως το 2030 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι:

  • Η ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με μηχανισμούς στήριξης βασιζόμενους στην αγορά, απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών και μονοαπευθυντικές μεθόδους
  • Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές θα επιταχυνθεί αυξάνοντας την υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να καλύπτουν τουλάχιστον το 14 % της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τα συμβατικά βιοκαύσιμα με υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά έως το 2030
  • Τα νοικοκυριά που επιθυμούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, για παράδειγμα με ηλιακούς συλλέκτες στέγης, θα εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιβαρύνσεις ή τα τέλη κατανάλωσης της ενέργειας που παράγουν τα ίδια

Κανονισμός για τη διακυβέρνηση

Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως των στόχων στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θεσπίζει επίσης μηχανισμούς ελέγχου με τους οποίους θα εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και ότι το φάσμα των προτεινόμενων δράσεων καταλήγει σε μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση.

Ιστορικό

Οι τρεις νομοθετικοί φάκελοι αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του (γενική προσέγγιση) τον Ιούνιο του 2017 επί της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και τον Δεκέμβριο του 2017 επί του κανονισμού για τη διακυβέρνηση και επί της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής Προεδρίας, τον Ιούνιο του 2018 επιτεύχθηκαν συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους τρεις φακέλους. Οι συμφωνίες εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Νοεμβρίου.

Η σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο. Τα τρία νομοθετικά κείμενα πρόκειται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 21 Δεκεμβρίου. Θα αρχίσουν να ισχύουν την τρίτη μέρα μετά τη δημοσίευσή τους.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:09, 06/12/2018
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL