Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


Οικιακά φωτοβολταϊκά: Αποδεκτό το αίτημα εκδίκασης στο ΣτΕ για τη μείωση της ταρίφας

Οικιακά φωτοβολταϊκά: Αποδεκτό το αίτημα εκδίκασης στο ΣτΕ για τη μείωση της ταρίφας

Civiltech

Με δύο αποφάσεις της η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος συνολικά 100 ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, για την εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγής τους κατά του Υπουργού Οικονομικών για τη μείωση της ταρίφας στα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Δείτε παρακάτω τις 2 αποφάσεις:

Πρότυπη δίκη - ΠΝ6/2019 Πράξη της Επιτροπής αρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗ 6/2019
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος, 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 20.10.2018 αίτηση (ΠΑ28/24.10.2018), με την οποία οι Ελένη Παπαφωτοπούλου και λοιποί, συνολικά πενήντα αιτούντες, ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ζητούν, κατ' επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την  εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 2411/16.3.2018 αγωγής τους κατά του  Ελληνικού Δημοσίου, της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, της ΔΕΗ ΑΕ και της Ρ.Α.Ε. Με την αγωγή τους αυτή, οι ήδη αιτούντες   προβάλλουν ότι όλοι τους είχαν υπογράψει με τη ΔΕΗ ΑΕ «Σύμβαση συμψηφισμού» για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω δε της εφαρμογής μειωμένων τιμών αναφοράς στις εκκρεμείς συμβάσεις τους, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή, που επήλθε με τις διατάξεις   των περ.  1 και 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,  υπέστησαν ζημία. Οι αιτούντες θεμελιώνουν την αποζημιωτική τους αξίωση Ι. στη θέσπιση της ως άνω αναπροσαρμογής με τις ανωτέρω διατάξεις κατά παράβαση ιδίως α. του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και ιδίως την ελευθερία των συμβάσεων, των άρθρων 4 παρ. 1 και 17 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, της αρχής της αναλογικότητας (25 παρ. 1 του Συντάγματος) και της  συνταγματικής αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου  β.  του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, γ. του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δ. των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για την αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο της ενέργειας και ε. των διατάξεων του άρθρου 108 παρ. 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι επίμαχες ρυθμίσεις εισάγουν μέτρο κρατικής ενίσχυσης προς τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις μονάδες ΣΥΘΗΑ  χωρίς να έχει προηγηθεί κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΙΙ. σε πράξεις και παραλείψεις του Ελληνικού Δημοσίου, της ΡΑΕ και της ΛΑΓΗΕ, που οδήγησαν σε συσσωρευμένο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ, η κάλυψη του οποίου οδήγησε στην επιβολή των μέτρων που θεσπίσθηκαν με τον ν. 4254/2014. Το ως άνω ζήτημα αστικής ευθύνης του Δημοσίου λόγω θέσπισης των επίμαχων διατάξεων  της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου και κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων, αλλά και το ζήτημα της ευθύνης για πράξεις και παραλείψεις που προκάλεσαν το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ, αποτελεί, κατά τους αιτούντες, νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφερόντος, με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, δεδομένου ότι ο αριθμός των ιδιοκτητών οικιακών φωτοβαλταϊκών συστημάτων ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη ασκήσει ή πρόκειται να ασκήσουν αντίστοιχες αγωγές.  
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 6005/24.10.2018 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄, σειράς Θ 2683860 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών),
 
αποφασίζει
 
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 
διατάσσει
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  αγωγή με αριθμό κατάθεσης  ΑΓ 2411/16.3.2018.
2. Να αποδοθεί το παράβολο στους αιτούντες.
3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ»  και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η  παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019
 
Αικ. Σακελλαροπούλου                    Α. Ράντος                        Α. Γκότσης
 
Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
 
Πρότυπη δίκη - ΠΝ7/2019 Πράξη της Επιτροπής αρ. 1 παρ. 1 του ν. 3900/10
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗ 7/2019
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος, 
 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
 
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 24.10.2018 αίτηση (ΠΑ29/26.10.2018), με την οποία οι Παρασκευή Βανδώρου και λοιποί, συνολικά πενήντα αιτούντες, ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ζητούν, κατ' επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την  εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό  εισαγωγής ΑΓ7011/17.7.2018 αγωγής τους κατά του Υπουργού Οικονομικών.   Με την αγωγή τους αυτή, η οποία έχει ως βάση τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, οι ήδη αιτούντες προβάλλουν ότι όλοι τους είχαν υπογράψει με τη ΔΕΗ ΑΕ «Σύμβαση συμψηφισμού» για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω δε της εφαρμογής μειωμένων τιμών αναφοράς στις εκκρεμείς συμβάσεις τους, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή, που επήλθε με τις διατάξεις   των περ.  1 και 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,  υπέστησαν ζημία. Οι αιτούντες θεμελιώνουν την αποζημιωτική τους αξίωση στη θέσπιση της ως άνω αναπροσαρμογής με τις ανωτέρω διατάξεις κατά παράβαση ιδίως α. του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και ιδίως την ελευθερία των συμβάσεων, του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, της αρχής της αναλογικότητας (25 παρ. 1 του Συντάγματος) και της  συνταγματικής αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και β. της διάταξης του άρθρου 108 παρ. 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εισάγουν μέτρο κρατικής ενίσχυσης προς τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχει προηγηθεί κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το ως άνω ζήτημα  αστικής ευθύνης του Δημοσίου λόγω θέσπισης των  διατάξεων  των περ.  1 και 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου και κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων αποτελεί κατά τους αιτούντες νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφερόντος, με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, δεδομένου ότι ο αριθμός των ιδιοκτητών οικιακών φωτοβαλταϊκών συστημάτων ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες, μεγάλος αριθμός των οποίων έχουν ήδη καταθέσει αγωγές αποζημίωσης.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 6088/26.10.2018 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄, σειράς Θ 2683893 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών),
 
αποφασίζει
 
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 
διατάσσει
 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  αγωγή με αριθμό εισαγωγής  ΑΓ7011/17.7.2018.
2. Να αποδοθεί το παράβολο στους αιτούντες.
3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ»  και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η  παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα,  21 Ιανουαρίου 2019
 
Αικ. Σακελλαροπούλου                      Α. Ράντος                    Α. Γκότσης
 
Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:50, 24/01/2019