Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου απο τη ΡΑΕ

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου απο τη ΡΑΕ

 Βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής, των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, είναι σκόπιμο οι Καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν του παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στη βάση στοιχείων για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προσφερόμενα τιμολόγια, με τρόπο ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στις καλύτερες δυνατές επιλογές για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Τα ως άνω διασφαλίζονται με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εργαλείου τιμών, δηλαδή μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής ειδικού σκοπού, για την παρακολούθηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων της λιανικής ενεργειακής αγοράς (ηλεκτρισμού και φ.α). Το εν λόγω εργαλείο σύγκρισης τιμών, διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και επιτρέπει στους τελικούς καταναλωτές, στο μέτρο του εφικτού, να προβαίνουν σε ανεξάρτητη εκτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας και στην επιλογή προμηθευτή.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της λιανικής αγοράς και της καλύτερης πληροφόρησης των Καταναλωτών και είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, αλλά και των Κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκδοθεί ειδικά για το θέμα αυτό (Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012). Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, η δημιουργία ενεργειακού εργαλείου σύγκρισης τιμών, αποτελεί ορθή πρακτική και σημαντικό μέσο διαφάνειας των συναλλαγών των καταναλωτών με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας και είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των διατάξεων των άρθρων 22-24, 27 και 49 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 7 των Κωδίκων Προμήθειας σε Πελάτες (για το φυσικό αέριο ΦΕΚ Β΄1969/2018 και για τον Ηλεκτρισμό ΦΕΚ Β΄ 832/2013 αντίστοιχα, όπως ισχύουν), και λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις της Οδηγίας 2009/72 και των Κατευθυντηρίων γραμμών, υιoθετεί την πρακτική εφαρμογής εργαλείου σύγκρισης τιμών και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου Λιανικής»

Σκοπός του Κανονισμού είναι η περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος «Εργαλείο σύγκρισης Τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Λιανικής» («εφεξής Σύστημα»), η αποτύπωση των ρόλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. Το Σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας, της πληρότητας των πληροφοριών και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, ενώ παράλληλα υπολογίζει και το αντίστοιχο κόστος του ρυθμιζόμενου σκέλους που συναρτάται με την κατανάλωση και τη χρήση ενέργειας. Το παρόν εργαλείο σύγκρισης τιμών έχει ως πεδίο εφαρμογής τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Ρ.Α.Ε. σχετικά με τον εν λόγω Κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τα συνοδευόμενα έγγραφα και αρχεία έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση e-mail pct@rae.gr.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Ρ.Α.Ε. θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Κανονισμό Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών
  2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
  3. Ενδεικτικό παράδειγμα Μορφότυπου Ηλ. Ενέργειας
  4. Ενδεικτικό παράδειγμα Μορφότυπου ΦΑ

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:18, 27/01/2019
Ariston
Calda Energy - Aermec

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL