Απαλλαγή από εισφορά σε γη για ακίνητο με εγκατάσταση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Απαλλαγή από εισφορά σε γη για ακίνητο με εγκατάσταση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Με απόφασή του το ΣτΕ απάλλαξε τη ΔΕΗ από την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα για ακίνητο με υποσταθμό και εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε παρακάτω την περίληψη της απόφασης:

Σύμφωνα µε τις διατάξεις, που αφορούν την εφαρμογή του μέτρου της εισφοράς σε γη, για τον χαρακτηρισμό ορισµένης ιδιοκτησίας, που ανήκει στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ, ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως κοινωφελούς χώρου εντός σχεδίου πόλεως, κρίσιμος είναι ο προορισμός της ιδιοκτησίας από πολεοδομική άποψη, όπως αυτός καθορίζεται από την προβλεπόμενη, στην πολεοδομική μελέτη, χρήση της ιδιοκτησίας για την κάλυψη της αναγκαίας, για τη λειτουργία του οικισμού, υποδομής. Εφόσον δε η χρήση αυτή αποβλέπει στη θεραπεία κοινού συμφέροντος ή ευρείας κατηγορίας ωφελουμένων προσώπων και εξυπηρετεί άμεσα βασικές λειτουργικές ανάγκες του οικισμού, η ικανοποίηση των οποίων έχει ανατεθεί από τον νόμο στους ανωτέρω φορείς και εμπίπτει στις αρμοδιότητες ή τον σκοπό τους, η ιδιοκτησία υπάγεται στην, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, έννοια του κοινωφελούς χώρου. Εξάλλου, ο κοινωφελής σκοπός, για την εξυπηρέτηση του οποίου προορίζεται η ιδιοκτησία, μπορεί να προκύπτει είτε από την αποτύπωση της ιδιοκτησίας ως «κοινής ωφέλειας» στο διάγραμμα της πολεοδομικής μελέτης, είτε από τη φύση των εγκαταστάσεων οι οποίες επιτρέπεται να ανεγερθούν, ή και να παραμείνουν στην έκταση αυτή, εφόσον αυτές ήδη υφίστανται.

Το δικάσαν ερμήνευσε τις διατάξεις του ΚΒΠΝ και «υπό το πρίσμα» ότι η ΔΕΗ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και, περαιτέρω, έκρινε ότι έκταση της ΔΕΗ, προοριζόμενη από την πολεοδομική μελέτη για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών κτηριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να έχει κοινωφελή σκοπό. Όπως προκύπτει από την ως άνω ερμηνεία, το δικάσαν δεν έλαβε υπόψη ότι, σε διατάξεις της νομοθεσίας, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή οι συναφείς εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως κοινής ωφέλειας.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα στοιχεία του φακέλου, οι απαλλοτριωθείσες την περίοδο 1962-1969 εκτάσεις αποσκοπούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία υποσταθμού μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, δηλαδή στη δημιουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, όπως άλλωστε αναφέρεται στις σχετικές πράξεις, με τις οποίες κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση, ο σκοπός δε αυτός διατηρήθηκε, για το μειζον τμήμα της συνολικής έκτασης, κατά την ένταξή της στο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ευόσμου το έτος 1979, αλλά και κατά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης το έτος 1991.

Τούτο δε προκύπτει από το γεγονός ότι στο ρυμοτομικό σχέδιο, το επίμαχο ακίνητο τμήμα της συνολικώς απαλλοτριωθείσας έκτασης προβλέπεται ανέκαθεν, από την ένταξη, δηλαδή, της περιοχής στο σχέδιο πόλεως, ως «χώρος εγκαταστάσεων ΔΕΗ» και, συνεπώς, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο, από την πολεοδομική μελέτη, σχεδιασμό εξυπηρετούσε στο παρελθόν και εξακολουθεί, να εξυπηρετεί και με βάση το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς, σκοπό κοινής ωφέλειας, υπό την προεκτεθείσα έννοια. Περαιτέρω, από τις πράξεις µε τις οποίες εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη και αναθεωρήθηκε το σχέδιο πόλεως στην περιοχή, οι οποίες χαρακτηρίζουν το επίμαχο ακίνητο ως «χώρο εγκαταστάσεων ΔΕΗ», με τη χρήση δε του όρου «εγκαταστάσεις» αναφέρονται προδήλως στον υφιστάμενο υποσταθμό και τις συναφείς με τη λειτουργία του χρήσεις, προκύπτει ότι το ακίνητο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τη διατήρηση και δημιουργία εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, με όλες τις κατά νόμο συνέπειες, και όχι για την ανέγερση άλλων κτηρίων ή εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται µε το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. κατοικιών, καταστημάτων κ.λπ.).

Επομένως, το εν λόγω ακίνητο της εκκαλούσας, καθ' ο μέρος προορίζεται για τη στέγαση εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή στην έκταση που έχει χαρακτηρισθεί από την πολεοδομική μελέτη ως «χώρος εγκαταστάσεων ΔΕΗ», θεωρείται αυτοδίκαια εισφερόμενο για τον σκοπό κοινής ωφέλειας, για τον οποίο προορίζεται και δεν υπόκειται κατά το μέρος αυτό σε εισφορά γης. Τέλος, ως προς το κρίσιμο, εν προκειμένω, ζήτημα η υπάρχουσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας βαίνει προς την αντίθετη ερμηνευτική κατεύθυνση από αυτήν που δεχθηκε το δικάσαν κατά την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Με τα δεδομένα αυτά, ο ισχυρισμός της εκκαλούσας, µε τον οποίο προβάλλεται ότι, ως προς το ζήτημα της επιβολής ή μη εισφοράς σε γη σε ακίνητο, το οποίο προορίζεται για τον υποσταθμό II και τις συναφείς εγκαταστάσεις, το δικάσαν έκρινε, αντίθετα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας [και επικουρικώς, ότι δεν υπάρχει νομολογία του ΣτΕ], ότι είναι παραδεκτός και βάσιμος, δοθέντος, άλλωστε, ότι το δικάσαν στις κρίσιμες σκέψεις της προσβαλλομένης απόφασής του δεν μνημονεύει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι περί του αντιθέτου δε ισχυρισμοί του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και του Δημοσίου είναι απορριπτέοι.

Ως εκ τούτου, ο αντίστοιχος λόγος εφέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι κατ' εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου κρίθηκε µε την εκκαλούμενη ότι υπόκειται σε εισφορά σε γη το επίμαχο ακίνητο, το οποίο κατά την πολεοδομική μελέτη αποτελεί «χώρο εγκαταστάσεων ΔΕΗ» και στεγάζει τον υποσταθμό και τις λοιπές εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι βάσιμος και πρέπει, κατ' αποδοχήν του λόγου αυτού, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, η δε έρευνα των ισχυρισμών για το παραδεκτό και το βάσιμο των λοιπών λόγων εφέσεως παρέλκει ως αλυσιτελής.

ddikastes.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:39, 01/02/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL