Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ

B2Green avatar
17:58, 06/02/2019
Business > Μηχανικοί > Νέα

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ

Civiltech

Με την υπ' αριθμ. 4/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αναφορικά με το αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα αφορούσε στο ποιο όργανο ανήκει η αρμοδιότητα να εξετάζει ενστάσεις ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α.) επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ.2β του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και μέχρι τη σύσταση των Διοικητικών Επιτροπών με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών προσφυγών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.,μόνο όσον αφορά στην εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας. 

Σύμφωνα με το ΝΣΚ, μέχρι τη σύσταση των νέων Διοικητικών Επιτροπών του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και να εξετάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας των ασφαλισμένων του πρώην Ε.Τ.Α.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της γνωμοδότησης από εδώ

B2Green
By B2Green.gr 17:58, 06/02/2019
Verde.Tec 2019
Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL