Καταγγελία για άνιση μεταχείριση μεταξύ μηχανικών ΠΕ & ΤΕ

Καταγγελία για άνιση μεταχείριση μεταξύ μηχανικών ΠΕ & ΤΕ

Civiltech

Την πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καταγγέλλει η εκλεγμένη συντονιστική επιτροπής Ημαθίας του Α'βάθμιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής:

"Η συντονιστική επιτροπή Ημαθίας του Α'βάθμιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.) καταγγέλλει την πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αφού μερίμνησε ταχύτατα για την ικανοποίηση του αιτήματος των ΠΕ Μηχανικών για τη δημιουργία πόρου για την παρακράτηση από το εργολαβικό όφελος, σε όλες τις πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων, ποτέ δεν ανέλαβε αντίστοιχες δεσμευτικές πρωτοβουλίες για τους ΤΕ Μηχανικούς, όπως έπραξε για τους ΠΕ Μηχανικούς, ενώ συχνά καλύπτεται πίσω από πολιτικάντικες υποσχέσεις. Πολλά είναι τα εμπόδια των υπουργείων για τους Μηχανικούς του κλάδου μας, όπως είναι η άνιση μεταχείριση στην κρίση θέσεων ευθύνης και η άρνηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, όμως η μονομερής και ολοφάνερη παροχή επιδόματος στους ΠΕ μηχανικούς και φίλους συναδέλφους μας ξεπερνά κάθε προηγούμενο την Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (αριθμ. 8371/27-7-2016/ΥΠΥΜΕΔΙ συμφωνία μεταξύ των Εργοληπτικών Ενώσεων, ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ). Η συμφωνία χαρακτηριστικά αναφέρει : οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, αποτελούν αναγκαίο παράγοντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την οικονομική ανάταξη, στόχο που η επίτευξή του θα θέσει τέρμα στην παρατεταμένη λιτότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εξόδου της χώρας και της Ελληνικής κοινωνίας από τα οικονομικά δεσμά, δημιουργώντας όρους ανάπτυξης και προκοπής, χρέος όλων μας κυρίως για τις επόμενες γενιές. Με λίγα λόγια, η συμφωνία τονίζει ότι επειδή θα πρέπει να διασφαλιστεί η αγαστή συνεργασία των Διπλωματούχων Μηχανικών του εργοληπτικού τομέα με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου τομέα, επειδή θα πρέπει να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων, επειδή θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνθήκες διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, επειδή οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενισχυθούν από στελέχη ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο τους, για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ΠΕ Μηχανικούς ώστε να στελεχώνουν και να παραμένουν στις δημόσιες υπηρεσίες.

Με την περίπτωση θ, της παραγράφου 7 του άρθρο 53 του ν.4412/2016 προβλέφθηκε ο συγκεκριμένος πόρος να δίδεται μόνο στα μέλη της Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ.

θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες.

Την ίδια χρονιά, παράλληλα με τους ΠΕ συναδέλφους τους, οι ΤΕ Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι διεκδίκησαν τη δημιουργία αντίστοιχου πόρου, δεδομένου ότι ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους ΠΕ συναδέλφους τους, αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις και διαθέτοντας την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία καταβάλλουν με αίσθημα ευθύνης κάθε δυνατή προσπάθεια συνεισφέροντας καθοριστικά στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. Όμως μέχρι και σήμερα και παρά τις ασταμάτητες προσπάθειές τους το αίτημα των ΤΕ Μηχανικών δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί.

Συνοψίζοντας και συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω αλλά και σειρά άλλων παράλληλων επί μέρους ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε ανοιχτή καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών: να νομοθετήσει, όπως έπραξε άλλωστε αντίστοιχα για τους ΠΕ Μηχανικούς, για την ικανοποίηση του δίκαιου και λογικού αιτήματος των ΤΕ Μηχανικών για τη δημιουργία Πόρου 2,5‰ με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς ή και σε άλλους κλάδους οι οποίοι εμπλέκονται και εξυπηρετούν την παραπάνω συμφωνία. Η άνιση μεταχείριση υπαλλήλων ίδιων καθηκόντων του Δημοσίου τομέα δεν εξυπηρετεί καμία διαφάνεια. Τα μέλη μας προσανατολίζονται στην νομική και αναδρομική διεκδίκηση του πόρου καταγγέλλοντας κάθε διάκριση, χρησιμοποιώντας ακόμα και τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής»

laosnews.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:29, 12/02/2019

Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL