Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης "Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Το ΥΠΕΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού, και εμπίπτει στους κωδικούς CPV90712100-2 και 90712000-1. Στόχος της αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. είναι η βελτίωση/επικαιροποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε. ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, μέσα από κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη βιώσιμων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και οι οποίες θα ανταποκρίνονται μεταξύ άλλων στους σύγχρονους στόχους των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο οικείο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 129.934,25€ (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (πλέον ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  • 81.742,50 € για μελέτη κατηγορίας «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες»
  • 31.243,80 € για μελέτη κατηγορίας «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες»

και ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, ύψους 16.947,95 €.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης, εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:56, 14/02/2019
Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL