Συνδέθηκαν σχεδόν όλα τα έργα των Φ/Β εγκαταστάσεων του πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ [πίνακες]

 Συνδέθηκαν σχεδόν όλα τα έργα των Φ/Β εγκαταστάσεων του πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ [πίνακες]

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του 2016 (υπ’ αριθ. 417/2016 Απόφασής ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3627/2016)), και βάση των Εκθέσεων προόδου των έργων διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος σχεδόν το σύνολο των έργων:

- οκτώ (8) από τα συνολικά εννέα (9) επιλεγέντα έργα στην Κατηγορία Ι (≤ 1 MW) συνολικής ισχύος 4,29719 MW από τη συνολική κατακυρωμένη ισχύ των 4,797 MW, δηλαδή με το ποσοστό υλοποίησης των έργων να κυμαίνεται περίπου στο 90 %, και

- επτά (7) από τα συνολικά επτά (7) επιλεγέντα έργα στην Κατηγορία ΙΙ (> 1 MW) συνολικής ισχύος 35,1232 MW, δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.

Συνεπώς όπως προκύπτει, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων οδηγούν σε σχεδόν 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης.

Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 «Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)», παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι και την Κατηγορία ΙΙ

Δείτε τους πίνακες εδώ

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:47, 15/02/2019
Thermal Drones
Kostal Solar

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL