Νέο: απόφαση αναστολής προθεσμιών διόρθωσης κτηματολογικών εγγράφων

Νέο: απόφαση αναστολής προθεσμιών διόρθωσης κτηματολογικών εγγράφων

Civiltech

Η αναστολή προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγράφων που παρουσιάζει το B2Green.gr, υπερψηφίστηκε χθες με πρόσθετη τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου "Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις".

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αυτή θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης σε πολλές περιοχές που έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά λάθη επικάλυψης ή διαφορών στα κτηματολόγια.

Στην πράξη, με τη νέα τροπολογια, η παράγραφος 11 του άρθρου 19Α του ν.2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής: (με έντονη γραμματοσειρά, το κείμενο που προστέθηκε)

11. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων της οριοθετούμενης με την απόφαση αυτή κτηματογραφημένης περιοχής και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6, αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου13α του παρόντος νόμου στην περιοχή αυτή. Κατά το ίδιο διάστημα ανασέλλεται η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 περ. α) και β) του νόμου 2664/1998* για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής για την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηματογράφησης, έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας ευρίσκεται η περιοχή που οριοθετείται σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 1 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων.

* Άρθρα α & β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2664/1998:

2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών.

β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.

Δείτε επιπλέον σχετικά:

B2Green
By B2Green.gr 13:37, 08/03/2019
Sto Therm
Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL