Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Φωτοβολταϊκά: Αποκλεισμοί όσων έχουν παλαιά πάρκα των ν. 3468 και ν. 3851

Φωτοβολταϊκά: Αποκλεισμοί όσων έχουν παλαιά πάρκα των ν. 3468 και ν. 3851

Civiltech

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνουν τα προβλήματα από τις νέες διατάξεις περί των κατατμήσεων που ψηφίστηκαν την περασμένη μόλις εβδομάδα και συγκεκριμένα για νέες αιτήσεις που κατατίθενται στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19, επειδή στα κατά κεφαλήν έργα προσμετρώνται και όλες οι παλαιότερες της ημερομηνίας αυτής εν λειτουργία μονάδες και αιτήσεις.

Στη σχετική του επιστολή προς το ΥΠΕΝ, ο ΣΠΕΦ αναφέρει τα ακόλουθα:

Θέμα: Ερωτήματα εφαρμογής του άρθρου 72, παρ. 7, του πρόσφατα ψηφισμένου ν/σ του ΥΠΕΝ για την τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων του ν. 4414/2016 και την αποτροπή υπαίτιων κατατμήσεων νέων αιτημάτων Φ/Β σταθμών για λήψη ΤΑ εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ

Σε συνέχεια πολλαπλών αιτημάτων μελών μας αναφορικά με το εύρος εφαρμογής του άρθρου 72 του πρόσφατα ψηφισμένου ν/σ του ΥΠΕΝ σχετικά με την αποτροπή υπαίτιων κατατμήσεων νέων αιτημάτων Φ/Β σταθμών για λήψη ΤΑ εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να καταθέσουμε στο Υπουργείο σας τα κάτωθι δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Ερώτημα 1ο

Σύμφωνα με το κείμενο του ν/σ και εν προκειμένω το άρθρο 72, παρ. 7, όπως ψηφίστηκε, αιτήματα για Προσφορές Όρων Σύνδεσης που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 για νέους Φ/Β σταθμούς δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τον ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά την πλήρωση του κριτηρίου περί μη κατάτμησης ισχύος όπως εισήχθη, οπότε και συνεχίζουν απρόσκοπτα την ΣΕΣΤ εκτός διαγωνισμών συμβασιοποίηση τους με ΔΑΠΕΕΠ και εν τέλει την οποτεδήποτε υλοποίηση και διασύνδεση τους.

Παραμένει «θολό» ωστόσο αν όσοι Φ/Β σταθμοί από τους ανωτέρω (δηλαδή που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ αιτήματα για Όρους Σύνδεσης μέχρι τις 28/2/19) συνδεθούν στο δίκτυο περιοριστικά εντός του 2019 και λάβουν αποζημίωση ΤΑ στην βάση του κανόνα 1.2 ή 1.1 x μΟΤΣν-1 , θα προσμετρούνται εν τέλει στο σύνολο του μέγιστου αριθμού των 2 Φ/Β σταθμών εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών που δικαιούται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα να αιτηθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 για να λειτουργήσει εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών.

Άποψη μας είναι πως επειδή η επίμαχη προσθήκη της παραγράφου 3α στο άρθρο 4 του ν. 4414, που τώρα προστέθηκε με την παρ. 7 α, του άρθρου 72 του ν/σ, ξεκινά με την αναφορά «Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3, του άρθρου 4», σημαίνει πως όσα Φ/Β πάρκα μέχρι 500 kW συνδεθούν εντός του 2019 με τον κανόνα 1.2 ή 1.1 x μΟΤΣν-1 εν τέλει δεν προσμετρώνται. Δηλαδή όλη η προσθήκη περί των υπαίτιων κατατμήσεων τελεί υπό την επιφύλαξη του εν λόγω άρθρου, δηλαδή πως τα Φ/Β πάρκα που θα συνδεθούν εντός του 2019 με 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1 και που ως αιτήματα έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19, δεν προσμετρώνται κιόλας στον μέγιστο αριθμό των Φ/Β εκτός διαγωνισμών ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα στους ελέγχους που θα κάνει ο ΔΑΠΕΕΠ κατά τις συμβασιοποιήσεις αιτημάτων για ΣΕΣΤ εκτός διαγωνισμών που θα έχουν κατατεθεί για Προσφορά Όρων Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19.

Τούτο είναι σημαντικό ώστε να αποφευχθεί μια κατάφορη αδικία σε βάρος τους αφού παρότι κινήθηκαν γρήγορα στο να αναπτύξουν νέα Φ/Β έργα υπό τον ν. 4414 και να στηρίξουν τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ έστω και εκτός διαγωνισμών, αφού εκεί ο υπερβολικός κανόνας υπερπλήρωσης του 75% δεν τους επέτρεψε να προκριθούν, θα βρεθούν τώρα αδίκως σε μειονεκτική θέση ως προς όσους μόλις τώρα ξεκινούν να προγραμματίσουν επενδύσεις και που εύλογα, αφού γνωρίζουν πλέον τον περιορισμό, θα κινηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του μεγίστου της Φ/Β ισχύος που μπορούν εκτός διαγωνισμών ήτοι 2 x 500 kW = 1 MW κατά κεφαλήν. Με την εξαίρεση ωστόσο της προσμέτρησης των προ τις 28/2/19 αιτημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ στον μέγιστο κατά κεφαλή επιτρεπόμενο αριθμό εκτός διαγωνισμών κατά τους ελέγχους του ΔΑΠΕΕΠ σε αιτήματα που θα έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19, από τούδε και εφεξής θα έχουν όλοι οι μικρομεσαίοι ίσες ευκαιρίες σε νέα αιτήματα για απαλλασσόμενα διαγωνισμών έργα ΑΠΕ, σε τεχνολογίες που εν γένει εντάσσονται σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Επιπλέον η ερμηνεία μας αυτή είναι εύλογη και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι τα Φ/Β μέχρι 500 kW που θα συνδεθούν εντός του 2019 και θα λάβουν ΤΑ 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1 , φαίνεται εν τέλει πως η αποζημίωση τους θα είναι χαμηλότερη όσων συνδεθούν το 2020 στην βάση της κατηγορίας 29, του Πίνακα 1, της περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414 όπως αυτή προστέθηκε με το ν/σ. Εκτίμηση μας είναι πως η κατηγορία 29 του εν λόγω Πίνακα για έργο λ.χ. 499 kW με σύνδεση εντός του 2020 θα απονέμει ΤΑ περί τα ~69 ευρώ/MWh (υπόθεση εργασίας ο 1ος διαγωνισμός του 2019 να δώσει μεσοσταθμική ΤΑ 60 ευρώ/MWh σε επιλεχθείσα ποσότητα 120 MW) ενώ αντίστοιχο έργο που θα συνδεθεί εντός του 2019 στην βάση του 1.1 x μΟΤΣν-1 θα λάβει χαμηλότερη ΤΑ στα 66.43 ευρώ/MWh. Αυτό δεν είναι λογικό επειδή το κόστος των Φ/Β το 2020 θα είναι φυσιολογικά μικρότερο απ’ ότι το 2019. Για το λόγο αυτό είναι εύλογο όσοι επιλέξουν να συνδέσουν νέα Φ/Β εντός του 2019 στην βάση του 1.1 ή 1.2 x μΟΤΣν-1 να μην αποκλείονται από το να καταθέσουν δύο νέες αιτήσεις μετά τις 28/2/19 στον ΔΕΔΔΗΕ για δύο νέους Φ/Β σταθμούς για να λάβουν αποζημίωση εκτός διαγωνισμών στην βάση της κατηγορίας 29, του Πίνακα 1, της περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414 όπως αυτή προστέθηκε με το ν/σ και να έχουν ίσες ευκαιρίες από τούδε και εφεξής με όσους τώρα θα δραστηριοποιηθούν.

Ερώτημα 2ο

Δυστυχώς από σήμερα το πρωί όπως ήδη γνωρίζετε παρουσιάστηκε και ένα επιπλέον πρόβλημα στους επενδυτές συνεπεία της διάταξης που εισήχθη και ψηφίστηκε στο ν/σ περί των κατατμήσεων. Πουθενά στο άρθρο 72, του ν/σ δεν αναφέρεται πως στον μέγιστο αριθμό των 2 Φ/Β σταθμών εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών που δικαιούται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα να αιτηθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 για να λειτουργήσει εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προσμετρώνται και τα Φ/Β πάρκα που τυχόν διαθέτει και λειτουργεί από το παρελθόν στην βάση των ν. 3468/2006 και ν. 3851/2010. Έτσι αίφνης παρουσιάζεται πρόβλημα στην κατάθεση νέων αιτημάτων για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 για νέα Φ/Β εκτός διαγωνισμών για όσους διατηρούν παλαιά πάρκα στο πλαίσιο των ν. 3468 και ν. 3851, το οποίο προφανώς και επιβάλλεται να διορθωθεί άμεσα από το Υπουργείο σας. Είναι αδιανόητο όσοι έχουν επενδύσει στην αγορά των Φ/Β και έχουν γογγύσει μέχρι σήμερα να στηρίξουν τις ΑΠΕ, να αποκλείονται από την εκτός διαγωνισμών αγορά των Φ/Β.

Προς τον σκοπό της επίλυσης αμφότερων των προβλημάτων και αν αυτά δεν χωρεί κατά την κρίση σας να διορθωθούν με ερμηνευτική εγκύκλιο, προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης τροπολογίας:

«Αιτήσεις που κατατίθενται στον ΔΕΔΔΗΕ για προσφορές Όρων Σύνδεσης μετά τις 28/2/19, κατά τον έλεγχο τήρησης του κριτηρίου περί μη κατάτμησης συμφώνως με την παρ. 3 α, του άρθρου 7, του ν. 4414 από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ως διαχειριστή ΜΔΝ κατά περίπτωση, να μην προσμετρώνται όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 από το εκάστοτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα και υπό οποιοδήποτε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης».

Καταλήγοντας θα επιθυμούσαμε να επαναλάβουμε πως ο ΣΠΕΦ είναι επί της αρχής κατά των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων πάρκων σε μικρότερα. Ωστόσο δεν θα πρέπει το Υπουργείο σας να παραγνωρίζει πως δεν ήταν οι μικρομεσαίοι που «διέλυσαν» με υπαίτιες κατατμήσεις την Κατηγορία Ι των διαγωνισμών ΡΑΕ αλλά μεγάλες εταιρείες. Επίσης οι μικρομεσαίοι σε συνέχεια της προαλειφόμενης ενοποίησης των Κατηγοριών Ι και ΙΙ δεν πρόκειται όπως πολύ καλά γνωρίζετε να έχουν κανένα μέλλον πρόκρισης στους προσεχείς διαγωνισμούς.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και συνεργασία.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Λουκάς Λαλιώτης – Γεν. Γραμματέας

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:49, 13/03/2019