Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου σε παραλία, λόγω απραξίας

Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου σε παραλία, λόγω απραξίας

Civiltech

Με απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ως ακυρωθείσα τη σιωπηρή άρνηση του Υπουργού Οικονομικών να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση σε παραλία, λόγω χρόνιας απραξίας χρονικού διαστήματος δεκατριών (σχεδόν ετών από την κήρυξή της.

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στα εξής:

O καθορισμός της οριογραμµής του αιγιαλού και της παραλίας επάγεται την κήρυξη ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων τυχόν ιδιωτικών ακινήτων, κειµένων εντός των καθοριζοµένων ορίων, καθώς και την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στη χρήση και εκμετάλλευση εν γένει των ακινήτων αυτών, ακόμη και προ της κατά νόµο συντέλεσης της απαλλοτρίωσης µε την καταβολή της προσήκουσας αποζηµίωσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Ο αιγιαλός και η παραλία περιλαµβάνονται στα κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, η διαχείρισή τους δε αντιδιαστέλλεται από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί άσκηση δημόσιας εξουσίας. Εξ άλλου, ο καθορισμός ιδιωτικών ακινήτων ως ευρισκομένων εντός παραλίας, αν και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ρυµοτοµικό βάρος κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2990/2002, η διατήρηση επί μακρόν του οποίου αίρεται µε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, καθόσον δεν έχει επιβληθεί κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί έγκρισης και τροποποίησης σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών, εν τούτοις, συνιστά, όπως προαναφέρθηκε, απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών, η οποία κηρύσσεται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επικυρώνονται η έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και της παραλίας, ως προς τη διαδικασία της δε εφαρµόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας.

Αίτημα ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είναι νοητό, µόνο, προκειμένου περί ακινήτων που έχουν περιληφθεί σε ζώνη παραλίας και όχι περί ακινήτων που έχουν περιληφθεί σε ζώνη αιγιαλού, δεδομένου ότι ο αιγιαλός, ως φυσικό φαινόμενο, δεν νοείται να επανακάµπτει στην κυριότητα ιδιωτών. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν ιδιωτικά ακίνητα εντός της ζώνης του αιγιαλού, είναι αποκλειστικά εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2971/2001.

Είναι δε άλλο ζήτηµα ο τρόπος διεκδίκησης από ενδιαφερόμενο ιδιώτη της τυχόν καθοριζόµενης, κατά τις ως άνω διατάξεις, ως οφειλόμενης αποζημίωσης. Η άρση απαλλοτρίωσης επιβαρυνθείσης ιδιοκτησίας λόγω συμπερίληψής της σε ζώνη παραλίας, για την οποία δεν έχει καθορισθεί επί ορισμένο χρονικό διάστημα µετά την κήρυξή της τιµή μονάδας αποζηµίωσης µε δικαστική απόφαση, δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος αποκλειστικά ενώπιον της Διοίκησης, προκειμένου αυτό να κριθεί από το αρμόδιο διοικητικό όργανο με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, και όχι απευθείας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Τούτο δε, διότι η σχετική κρίση συναρτάται με νοµικές και πραγματικές καταστάσεις (εύλογο του χρόνου, ιδιοκτησιακά δικαιώματα κ.λπ.), η εξέταση των οποίων, συνιστώσα από τη φύση της διοικητική αρμοδιότητα, πρέπει να διενεργείται από τη Διοίκηση.

Εφόσον προκύπτει η τήρηση εκ μέρους των αιτούντων της διοικητικής διαδικασίας για την άρση της επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σε συνδυασμό με την πάροδο χρονικού διαστήματος δεκατριών (13) σχεδόν ετών από την κήρυξή της, το έτος 2004, χωρίς αυτή να έχει συντελεσθεί, ο προβαλλόμενος λόγος, κατά τον οποίο το ως άνω χρονικό διάστημα των δεκατριών (13) ετών υπερβαίνει, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις, τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου θα έπρεπε να είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, είναι βάσιμος. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η σιωπηρή άρνηση του Υπουργού Οικονομικών να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση σε τμήμα του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας των αιτούντων.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 13:42, 14/03/2019
Sto Therm

Rizakos
Ηλεκτρονκές Υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ
Knauf
Calda Energy - Aermec
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL