Ενεργειακοί επιθεωρητές: χωρίς τελειωμό οι κυρώσεις & οι απορρίψεις προσφυγών

Ενεργειακοί επιθεωρητές: χωρίς τελειωμό οι κυρώσεις & οι απορρίψεις προσφυγών

Civiltech

Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων και απόρριψης προσφυγών σε ενεργειακούς επιθεωρητές συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλος, υπέγραψαν μία ακόμα απόφαση που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ και παρουσιάζει το B2Green.gr, για την επιβολή κυρώσεων σε έναν ακόμα ενεργειακό επιθεωρητή. καθώς επίσης και μία νέα απόφαση απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής που είχε υποβάλει ενεργειακός επιθεωρητής.

Α. Επιβολή κυρώσεων

Στον ενεργειακό επιθεωρητή βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

 1. ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
 2. υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
 3. εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης στην κτηριακή μονάδα του ανωτέρω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 4. προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτιριακή μονάδα», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Στον ενεργειακό επιθεωρητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων εβδομήντα εννέα Ευρώ (1.079 €), σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136) για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Παράβαση 1η: Χρηματικό πρόστιμο εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Παράβαση 2η: Χρηματικό πρόστιμο εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Παράβαση 3η: Χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Παράβαση 4η: Χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ (579 Ευρώ)

Κατά της απόφασης, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

Β. Απόρριψη προσφυγών

Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης περιγράφεται ως εξής:

"Απορρίπτουμε την ενδικοφανή προσφυγή του Ενεργειακού Επιθεωρητή με Αριθμό Μητρώου κατά της Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία του επιβάλλεται «χρηματικό πρόστιμο ύψους εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (664,00 €) και τον αποκλεισμό του από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για δύο (2) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚΑ΄136)» καθώς η προσβαλλόμενη Απόφαση είναι απολύτως σύννομη, τύποις και ουσίας.

Ειδικότερα:

 1. Εκδόθηκε κατόπιν νόμιμου ελέγχου, κατά τον οποίο τηρήθηκε πιστά το γράμμα και το πνεύμα των κείμενων διατάξεων και από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων παραβίασε την διάταξη του εδαφίου ζ της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136),
 2. Είναι σαφής, αιτιολογημένη και η αιτιολογία της προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που αναφέρονται στο σκεπτικό της
 3. Δεν αναιρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που συνέδραμαν για την έκδοσή της

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την αρχική απόφαση επιβολής κυρώσεωνο ενεργειακός επιθεωρητής υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. Παράβαση 1η : ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η : υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία και δικαιολογητικά επί 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
 3. Παράβαση 3η : εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και στις εν ισχύ νομικές διατάξεις κατά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης 92 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
 4. Παράβαση 4η : διενήργησε ενεργειακές επιθεωρήσεις και εξέδωσε 2 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε κτιριακές μονάδες που εξαιρούνται της έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παρ.6) και 4 (παρ.7, εδάφια δ και ε) του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ) του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Η απορριπτική απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ 97 / Α΄ / 17.5.1999).

Το B2Green.gr σύμφωνα με την πάγια του τακτική, σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων και το ενδεχόμενο αναίρεσής τους, δε δημοσιεύει τις αποφάσεις και τα ονόματα ττων ενεργειακών επιθεωρητών.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 19:56, 19/03/2019
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL