Απόφαση ΣτΕ για τους όρους και τα κριτήρια χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών

Απόφαση ΣτΕ για τους όρους και τα κριτήρια χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών

Με νομολογία του το Συμβούλειο της Επικρατείας έκρινε ως νόμιμη απόφαση σχετικά με τους όρους και τα κριτήρια χωροθέτησης μικρού υδροηλεκτρικού.

Το σκεπτικό της απόφασης:

Κατά τη θέσπιση των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΜΥΗΕ, ο αρμόδιος Υπουργός έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια προσθήκης ειδικότερων ρυθµίσεων και τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα ΜΥΗΕ ισχύος µικρότερης των 15ΜW, ώστε να διασφαλίζουν καλύτερα τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την αρμονική ένταξή τους σε αυτό, υπό την προϋπόθεση, πάντως, ότι οι σχετικές ρυθµίσεις δεν είναι προδήλως απρόσφορες για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών και δεν υπερβαίνουν προδήλως το απαραίτητο για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού µέτρο. Έξαλλου, ο νομοθέτης, κοινός και κανονιστικός, δεν κωλύεται, καταρχήν, από το Σύνταγμα να τροποποιεί ή να καταργεί, κατά τρόπο απρόσωπο και αντικειμενικό, τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις έστω και αν αυτές είναι ευνοϊκές για μία κατηγορία προσώπων, κατά τρόπο που να εξυπηρετούν πληρέστερα, κατά την αντίληψή του, το δημόσιο συμφέρον, όπως διαµορφώνεται από τις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Εφόσον δε η θέσπιση κανονιστικής ρύθμισης κατά σύννομη άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας, δυνάµει νοµοθετικής εξουσιοδότησης, δεν συνιστά εφαρμογή κανόνα δικαίου σε συγκεκριµένη ατοµική περίπτωση αλλά θέση γενικού και απρόσωπου κανόνα δικαίου, αποτελούσα, κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο, νοµοθέτηση, δεν απαιτείται αιτιολογία εκ μέρους της Διοίκησης για την πρόκριση συγκεκριμένης ρύθμισης ως βέλτιστης. Η κανονιστική πράξη ελέγχεται µόνον από την άποψη της τήρησης των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης επί της οποίας εκδίδεται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της εξουσιοδότησης, η σκοπιμότητα δε εισαγωγής της σχετικής ρύθμισης καθώς και η ουσιαστική εκτίμηση των δεδομένων στα οποία στηρίχθηκε η Διοίκηση, δεν αποτελούν, κατ' αρχήν, αντικείμενο ακυρωτικού ελέγχου. Έξάλλου, η λήψη υπόψη και η εκτίμηση από τη Διοίκηση κριτηρίων τιθεµένων από την εξουσιοδοτική διάταξη δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει από την ίδια την κανονιστικη ρύθμιση αλλά μπορεί να προκύπτει από τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή και άλλα στοιχεία του φακέλου.

Όπως προκύπτει ευθέως από την αντιπαραβολή των διατάξεων της προσβαλλόμενης απόφασης με το άρθρο 16 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, τα θεσπιζόμενα πρόσθετα κριτήρια χωροθέτησης ΜΥΗΕ αποτελούν πράγματι συμπλήρωση και εξειδίκευση και όχι αναθεώρηση των ήδη υφιστάμενων και σαφώς οριζόμενων κριτηρίων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, ώστε να τίθεται ζήτημα εφαρμογής των χρονικών περιορισμών για την αναθεώρηση που θέτει ο προγενέστερος, άλλωστε, νόμος 2742/1999 περί χωροταξικών πλαισίων, ενώ δεν συνιστούν ούτε πρόσθετες ζώνες αποκλεισμού, οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του ΕΧΠΣΑΑ-ΑΠΕ (περιοχές κηρυγμένων διατηρητέων µνημείων, απολύτου προστασίας της φύσης, υγρότοπων διεθνούς σημασίας, πυρήνων Εθνικών Δρυμών κλπ, οικοτόπων προτεραιότητας, παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών, τμημάτων λατομικών περιοχών κλπ). Η ενίσχυση δε των ήδη υφιστάμενων κριτηρίων προς το σκοπό της βέλτιστης προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης της βιωσιµότητας αυτού, κατά τρόπο που κρίνεται εύλογος και όχι προδήλως απρόσφορος για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, ευρίσκεται εντός των ορίων και του σκοπού της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την ειδική και μεταγενέστερη του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3851/2010.

Δεν απαιτείται από τη Διοίκηση η παροχή αιτιολογίας για την πρόκριση των συγκεκριμένων κανονιστικών ρυθμίσεων ως βέλτιστων, από τα προπαρασκευαστικά δε στοιχεία που επικαλείται η Διοίκηση για την έκδοση της πράξης προκύπτει ότι τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των υπό κρίση ρυθμίσεων (εξασφάλιση μεγαλύτερου τμήματος της ελεύθερης φυσικής κοίτης του υδατορεύματος, αποφυγή συσσώρευσης περισσότερων ΜΥΗΕ στο ίδιο υδατόρευμα, αποτροπή του κινδύνου αφανισμού της ιχθυοπανίδας του υδατορεύµατος) είναι εύλογα και σύμφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, πληρούν δε τους όρους που θέτει η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης (λήψη μέτρων για την πρόσθετη διασφάλιση των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων και την αρμονική ένταξη των μικρών υδροηλεκτρικών με ισχύ μικρότερη των 15ΜW, στο περιβάλλον), ενώ η εκτίµηση της Διοίκησης ως προς την επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων δεν δύναται να ελεγχθεί περαιτέρω ως προς την ορθότητα της. Εξάλλου, οι ισχυρισμοί των αιτούντων περί παραβιάσεως των διδαγμάτων της επιστήμης και της κοινής πείρας από τη Διοίκηση κατά τη θέσπιση των ένδικων, τεχνικού χαρακτήρα ρυθμίσεων, προβάλλονται αορίστως, δεν τεκμηριώνονται από τα προαναφερόµενα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από τους αιτούντες (με το υπόμνημα, ενόψει της συζητήσεως της υποθέσεως) και γενικώς δεν δύνανται να κλονίσουν τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης. Κατά το μέρος δε που με τον λόγο αυτό αμφισβητείται η σκοπιµότητα θέσπισης των επίμαχων ρυθμίσεων, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι πλήττει την ανέλεγκτη στην ακυρωτική δίκη κρίση και εκτίµηση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο άσκησης της κανονιστικής της ευχέρειας, η οποία ασκήθηκε εντός των πλαισίων του νόμου και της εξουσιοδοτικής διάταξης.

Η θέσπιση μεταβατικών διατάξεων που αποτρέπουν τη μαζική εγκατάσταση ΜΥΗΕ σε υδατορεύματα, τα οποία δεν πληρούν τους όρους αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας που τίθενται με την προσβαλλόμενη απόφαση, παρίσταται εύλογη, καθόσον δεν καταργεί κεκτημένα περιουσιακά δικαιωματα και προσδοκίες αλλά θέτει πρόσθετους όρους περιβαλλοντικής νομιμότητας για την αδειοδότηση ΜΥΗΕ, εξίσου για τους νέους επενδυτές και για όσους δεν είχαν λάβει ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά τη θέσπιση της προσβαλλόμενης ρύθμισης, περαιτέρω δε εξυπηρετεί τόσο τους περιβαλλοντικούς σκοπούς της εξουσιοδοτικής διάταξης όσο και τον συνταγματικό σκοπό της συντονισµένης και ισόρροπης ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 106 του Συντάγματος.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 08:54, 26/03/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL