Ετήσια έκθεση αντιστάθμισης έμμεσου κόστους εκπομπών 2017

Ετήσια έκθεση αντιστάθμισης έμμεσου κόστους εκπομπών 2017

Σε εφαρμογή του άρθρου 10a(6) της «Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814», η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υπό την ιδιότητά της ως Αρμόδιος Φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης SA.38630 (2014/N) (ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β'3304/09.12.2014) και την ιδιότητά της ως Εκπλειστηριαστής για τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του ελληνικού κράτους για τη χρονική περίοδο από 13.10.2018 έως 31.12.2020 (ΥΑ. οικ.11017/21.07.2018 ΦΕΚ Β'3173/01.08.2018), δημοσιεύει έκθεση αναφορικά με το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγήθηκε κατά το προηγούμενο έτος (2018), ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα που εκτίθεται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστάθμιση για έμμεσο κόστος εκπομπών):

Ετήσια έκθεση αντιστάθμισης έμμεσου κόστους εκπομπών 2017

Επισημαίνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β'3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ υπ' αρ. Οικ. 31540 ΦΕΚ Β'2443/18.07.2017, σε ποσοστό 15% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2017.

Πληροφορίες: cluser@dapeep.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 15:23, 05/04/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL