Σε ΦΕΚ οι αλλαγές της απόφασης για τη λειτουργική ενίσχυση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές της απόφασης για τη λειτουργική ενίσχυση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 3388 Β΄).

Δείτε παρακάτω πως διαμορφώνεται η απόφαση (με πράσινο όλες οι αλλαγές):

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι τεχνολογίες ή και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρίζονται οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερες ή μη και καθορίζεται η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτής έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών τεχνολογικά ουδέτερες: είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. όλων των τεχνολογιών.

2. Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία: είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μόνο της ίδιας τεχνολογίας.

3. Κοινές Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή: είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τουλάχιστον δύο διαφορετικών τεχνολογιών.

4. Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία: είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μόνο της ίδιας τεχνολογίας.

5. Κοινές Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τουλάχιστον δυο διαφορετικών τεχνολογιών.

Άρθρο 3
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών

1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
α) Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
γ) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
στ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
ζ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
η) Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (122/Α΄) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204/Α΄) συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) ισχύουν διαφορετικά όρια για την κατηγορία β) ως εξής:
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW. Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

2. Οι λοιπές τεχνολογίες/κατηγορίες σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ. 3, και οι καινοτόμοι και επιδεικτικοί σταθμοί (όπως οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι για ενίσχυση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης NER 300 και HORIZON 2020) εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση της αντίστοιχης Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση που η συνολική ετήσια μέγιστη ισχύς παραγωγής κάποιας κατηγορίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 1, που συνάπτουν ΣΕΔΠ του άρθρου 9 του ν. 4414/2016, υπερβεί το αντίστοιχο όριο ανά έτος του Πίνακα 1 και με την προϋπόθεση ότι το πλήθος των σταθμών της κατηγορίας αυτής κατά το έτος υπέρβασης του ορίου είναι τουλάχιστον τρία (3), τότε οι σταθμοί της κατηγορίας αυτής εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από το επόμενο έτος του έτους υπέρβασης του ορίου.

Πίνακας 1

 Κατηγορία σταθμών Όριο συνολικής ετήσιας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής (MW)
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση) από σταθμούς με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)  20
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με μέ- γιστη ισχύ παραγωγής >1MW  20
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MWe  20
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  20
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης ή με σύστημα αποθήκευσης το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο, με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  20
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  20

Επίσης, στην περίπτωση που η συνολική μέγιστη ισχύς παραγωγής κάποιας κατηγορίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 2, που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2020, υπερβεί το αντίστοιχο όριο του Πίνακα 2, και με την προϋπόθεση ότι το πλήθος των σταθμών της κατηγορίας αυτής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είναι τουλάχιστον έξι (6), τότε, από το επόμενο έτος του έτους υπέρβασης του ορίου, οι σταθμοί της κατηγορίας αυτής εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Πίνακας 2

 Κατηγορία σταθμών Όριο Συνολικής Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής (MW) κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2020
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση) από σταθμούς με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) 40
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW 40
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MWe 40
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  40
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης ή με σύστημα αποθήκευσης το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο, με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  40
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη ισχύ παραγωγής >1MW  40

 
4. Ειδικά οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, και λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση της αντίστοιχης Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

5. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α΄) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας δ).

Άρθρο 4
Χαρακτηρισμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως ειδικές κατά τεχνολογία

Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3, και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:
• αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW (θα συμμετέχουν και οι σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες),
• αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,
• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.

Άρθρο 5
Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή

Στις παρακάτω περιπτώσεις δύναται να διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή και κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

β) για τις εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν.4414/2016,

γ) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 και διατίθεται περιθώριο ισχύος,

δ) για την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας».

Άρθρο 6
Πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών

Θα διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν.3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (Α΄ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW.

Άρθρο 7
Μεθοδολογία και διαδικασία επιμερισμού ισχύος νια συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές

1. Για τον επιμερισμό ισχύος για τη συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας των χωρών αυτών με την Ελλάδα, καθορίζεται η ακόλουθη μεθοδολογία:

Η ισχύς σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ε.Ο.Χ. και δύναται να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού της Εισαγόμενης Ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από χώρες του ΕΟΧ και συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας που συστάθηκε με τη συνθήκη που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 25.10.2005 (εφεξής Εν.Κ.), με τις οποίες πραγματοποιείται διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, στην εγχώρια τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επί την ετήσια νέα εγκατεστημένη ισχύ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην Ελληνική επικράτεια.

Ως Εισαγόμενη Ενέργεια Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κάθε γειτονικής χώρας που ανήκει στον Ε.Ο.Χ. ή είναι συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ., ορίζεται το γινόμενο της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται από τη συγκεκριμένη χώρα επί το ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. και της Σ.Η.Θ.Υ.Α. της συγκεκριμένης χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή της (RES_Eshare) κατά το προηγούμενο έτος ή κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα (στοιχεία). Το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. και της Σ.Η.Θ.Υ.Α. της συγκεκριμένης χώρας υπολογίζεται μειωμένο κατά την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε παραγωγή από τεχνολογία ή κατηγορία σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δε λαμβάνει λειτουργική ενίσχυση στην Ελλάδα (π.χ. υδροηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς ισχύος άνω των 15MW).

Συγκεκριμένα για κάθε γειτονική χώρα που ανήκει στον Ε.Ο.Χ. και για κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ., η αναλογούσα ισχύς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δύναται να λάβει ενίσχυση εντασσόμενη σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και οι σταθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την εγκατεστημένη ισχύ να είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας, υπολογίζεται από την εξής εξίσωση:

RESCref_country = (RES_Eimp_country / FECElectricity_GR) * RESCGR_NEW

όπου

RESCref_country: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. αναλογούσα ισχύς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που λαμβάνει χώρα στην Ελληνική επικράτεια και δύναται να αφορά σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας.

FECElectricity_GR: Η εγχώρια τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος, όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία των Διαχειριστών της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

RESCGR_NEW: Η εγχώρια νέα εγκατεστημένη ισχύς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., όπως αυτή προκύπτει κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος ή κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα από τους Διαχειριστές της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

RES_Eimp_country: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. ή συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. ποσότητα της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., κατά το προηγούμενο έτος πριν τη δημοπράτηση, η οποία υπολογίζεται:

RES_Eimp_country = Eimp_country * ((RES_Epr_country – RES_ Enon aid_pr_country)/NPElectricity_country)

όπου

Eimp: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. ποσότητα των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος, όπως προκύπτει από τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία των Διαχειριστών της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

RES_Epr: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος ή κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα, όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα της EUROSTAT.

RES_Enon aid_pr: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία παράγεται από σταθμούς που δε λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση στην Ελλάδα (π.χ. υδροηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς ισχύος άνω των 15MW), κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος ή κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα, όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα της EUROSTAT.

NPElectricity_country: Η ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο από τη δημοπράτηση έτος ή κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα, όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα της EUROSTAT.

Το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών ισχύος RESCref_ country όπως αυτά προκύπτουν ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. για κάθε έτος αναφοράς, αποτελούν το τελικό μέγεθος ισχύος Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται ως μέγεθος δημοπρατούμενης ισχύος σε ανταγωνιστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην Ελληνική επικράτεια κατά το επόμενο έτος από το έτος αναφοράς και δύναται να αφορά σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας.

Ο υπολογισμός των μεγεθών ισχύος RESCref_country όπως αυτά προκύπτουν ανά χώρα του Ε.Ο.Χ. και ανά συμβαλλόμενο μέρος της Εν.Κ. αρχίζουν να υπολογίζονται από το έτος 2016, με έτος αναφοράς το 2015 ή το έτος για το οποίο υφίστανται διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα, όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα της EUROSTAT.

Ειδικά για το έτος 2018 το μέγεθος δημοπρατούμενης ισχύος μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που λαμβάνει χώρα στην Ελληνική επικράτεια και δύναται να αφορά σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των μεγεθών ισχύος RESCref_country τόσο για το έτος 2016 όσο και για το έτος 2017.

2. Με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 με την οποία προκηρύσσεται κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, καθορίζεται με βάση τη μεθοδολογία της παρ. 1, εκτός των άλλων, και η δημοπρατούμενη ισχύς η οποία μπορεί να καλυφθεί από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας των χωρών αυτών με την Ελλάδα, εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλεχθούν κατά τη διενέργεια της αντίστοιχης ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα εγκατασταθούν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:28, 08/04/2019
Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL