Διαγωνισμός προϋπ. 4 εκ. ευρώ + ΦΠΑ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες: μελέτη εφαρμογής, κτιριακά, προμήθεια & εγκατάσταση ΜΥΗΣ

Διαγωνισμός προϋπ. 4 εκ. ευρώ + ΦΠΑ από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες: μελέτη εφαρμογής, κτιριακά, προμήθεια & εγκατάσταση ΜΥΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) και της παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΒΕΡΜΙΟ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.96 MW, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 264 Ν. 4412/2016)

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 211 211 8000.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά καθοριζόμενη βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρίτη 14/05/2019 ώρα 13:00 μμ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΒΕΡΜΙΟ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.96 MW, ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09310000-5

31720000-9

44110000-4

45251120-8

45262330-3

51100000-3

71320000-7

71540000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός 4.045.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συγκεκριμένα:

- 2.180.000,00 € αφορούν στα Έργα Η/Μ και

- 1.524.508,70  € στα Έργα ΠΜ.

Επισημαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό των Έργων ΠΜ θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον το ποσό των 340.491,30€ για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.

Ο (συνολικός) Προϋπολογισμός αυτός  αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στο Τεύχος 6 «Σχέδια».

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 19PROC004780396.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης (πλην του Τεύχους 5 και 6, για τα οποία βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 81472.

Το Τεύχος 5 (Τ5.1_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π-Μ και Τ5.2_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ H-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και 6 «Σχέδια» της παρούσας θα διατεθεί κατά τη δημοσίευση της Διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο t56tender@ppcr.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».


Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 16:53, 11/04/2019

Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL