Λάθη στο Κτηματολόγιο: Πως διορθώνονται

Λάθη στο Κτηματολόγιο: Πως διορθώνονται

Civiltech

Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης (που υποβάλλεται είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά), για τυχόν διορθώσεις της δήλωσης, ή για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, ή για χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων, απαιτείται η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου αίτησης όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

• Διόρθωση Στοιχείων Δήλωσης

Στην περίπτωση διόρθωσης του περιεχομένου της δήλωσης, η διόρθωση είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή με συστημένη επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτεται το έντυπο της Δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία εκείνα που πρέπει να διορθωθούν.

• Γνωστοποίηση Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας

Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. ταυτότητας, διεύθυνσης κ.λ.π.) του δικαιούχου, η αλλαγή είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας η ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική.

• Κατάθεση Συμπληρωματικών Στοιχείων

Στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. πιστοποιητικό μεταγραφής, τοπογραφικό διάγραμμα, υποβολή πράξης αποδοχής κληρονομιάς που υπεγράφη μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κλπ.), η υποβολή πραγματοποιείται με την κατάθεση Αίτησης Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

• Χορήγηση Βεβαίωσης

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εκδίδεται ανά δηλούμενο δικαίωμα και χορηγείται αυθημερόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι α) η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και β) η εξόφληση του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

• Χορήγηση Αντιγράφων

Για την χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη τους. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 20:07, 11/04/2019
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL