Φωτοβολταϊκά: Διευκρινίσεις για το επιδοτούμενο επιτόκιο ζητά ο ΣΠΕΦ

Φωτοβολταϊκά: Διευκρινίσεις για το επιδοτούμενο επιτόκιο ζητά ο ΣΠΕΦ

Thermogas

Διευκρινίσεις σχετικά με το Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.) που επηρεάζει τις ενισχύσεις των μονάδων ΑΠΕ ζητά με επιστολή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, στο σχετικό νόμο δεν διευκρινίζεται με βάση ποιο επιτόκιο αναφοράς θα υπολογίζεται η διαφορά του επιδοτούμενου επιτοκίου που έλαβε ο παραγωγός επί ενός δανειακού κεφαλαίου, ώστε εν συνεχεία για το ποσό των αποφευγόμενων αυτών τόκων να υπολογίζεται η αναλογούσα σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 και τους σχετικούς μαθηματικούς τύπους απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει ότι:

«Σύμφωνα με τον ν. 4414/2016, άρθρο 3, παρ. 7 ορίζεται πως: «Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.)».
Επιπλέον στη ίδια παράγραφο ορίζεται πως «Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων».

Επιπλέον ορίζεται πως: «Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 2».
Στην ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480, ΦΕΚ Β 3955 από 9/12/16 που εξέδωσε το Υπουργείο σας κατ' εφαρμογή τον ν. 4414, δεν παρέχεται ωστόσο καμία διευκρίνιση καταρχήν για το αν και εν συνεχεία το πως θα προσδιορίζεται σε περιπτώσεις δανειακών χρηματοδοτήσεων με επιδοτούμενο επιτόκιο για την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ η ισοδύναμη κεφαλαιακή ενίσχυση. Σε απλούστερα δηλαδή λόγια, με βάση ποιο επιτόκιο αναφοράς θα υπολογίζεται η διαφορά του επιδοτούμενου επιτοκίου που έλαβε ο παραγωγός επί ενός δανειακού κεφαλαίου, ώστε εν συνεχεία για το ποσό των αποφευγόμενων αυτών τόκων να υπολογίζεται η αναλογούσα σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 και τους σχετικούς μαθηματικούς τύπους απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης που θα λαμβάνει ο σταθμός, αν υφίσταται υποχρέωση απομείωσης της κατά το πνεύμα του Νόμου.

Όπως ίσως θα γνωρίζετε η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την ανάπτυξη και Φ/Β μονάδων. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο τελεί υπό την διαχείριση του ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται στα 366 εκατ. ευρώ. Επιπλέον του κεφαλαίου αυτού οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το υπόλοιπο με σχέση 60%-40% (το 40% αφορά το ΤΕΠΙΧ). Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τις διευκρινίσεις σας προς το επενδυτικό κοινό των ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών του ν. 4414/2016 με ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ εντός ή εκτός διαγωνισμών ΡΑΕ».

Σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα, διεξάγεται ο πρώτος κοινός για αιολικά και φωτοβολταϊκά διαγωνισμός ΑΠΕ συνολικής ισχύος 455,56 MW.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 11:33, 15/04/2019
Thermal Drones
NanoDomi
Kostal Solar
ΠΣΕΜ Παθολογία Κτιρίων 2019

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL