Ταμείο ''εξοικονομώ'', πράσινο ταμείο κλπ.: Οι 6 τομείς που κερδίζουν από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων για το 2018

Ταμείο ''εξοικονομώ'', πράσινο ταμείο κλπ.: Οι 6 τομείς που κερδίζουν από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων για το 2018

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στον τρόπο κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το ημερολογιακό έτος 2018, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως για το ημερολογιακό έτος 2018:

α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ ΑΠ/21906/2014 (Β’3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό δώδεκα κι εννέα δέκατα τοις εκατό (12,9 %) των εσόδων διατίθεται για την άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Οι ανωτέρω πόροι συνδυάζονται με πόρους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες, στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης 7313/1818/29.11.2016 – (ΦΕΚ Β΄3905/5.12.2016) του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II» καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», , όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, οι πόροι μεταφέρονται σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Πόροι που τυχόν δεν χρησιμοποιηθούν για το ανωτέρω Πρόγραμμα, διατίθενται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε λοιπά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ) για χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα έργα και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν: (α) Εκπόνηση λεπτομερούς αναπτυξιακού σχεδίου σε επιχειρησιακό επίπεδο (master plan) και χωρικού σχεδίου/σχεδίου χρήσεων γης, για το Δήμο Μεγαλόπολης, το οποίο και θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για την προτεραιοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή, (β) Επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας αστικών/οικιακών λυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των οποίων η σύνθεση είναι παρόμοια με την σύνθεση των οικιακών ή αστικών λυμάτων, για τη μετατροπή της σε ωφέλιμο δευτερογενές υλικό, (γ) Πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές με δυνατότητα χρηματοδότησης και συμπράξεων με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, (δ) Χρηματοδότηση μελετών βιωσιμότητας και τεχνικής ωρίμανσης έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων με έμφαση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξηλεκτρισμού των μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητες, με βάση τα κριτήρια που ισχύουν σε παρόμοια χρηματοδοτικά εργαλεία. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

στ. Ποσοστό ένα δέκατο τοις εκατό (0,1%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας …» όπως ισχύει, και των Αποφάσεων και Κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

Δείτε την απόφαση, εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 14:41, 17/04/2019
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL